Kodeks pracy 2022 – najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

1.         Planowane zmiany w prawie pracy w 2022r .– nowelizacja kodeksu pracy/projekt rządowy:

•          Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia,

•          Okres próbny – zasady wydłużania go o dni nieobecności w pracy,

•          Zmiany w bezpłatnych szkoleniach pracowników – obowiązek informowania,

•          Zniesienie zakazu dorabiania u konkurencji,

•          Wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe – odmowa pracodawcy, a uzasadnienie!!!

•          Propozycja zmiany wyliczanie stażu pracy pracowników

•          Praca zdalna

•          Uelastycznienie czasu pracy pracowników sprawujących opiekę nad małoletnimi oraz niepełnosprawnymi dziećmi

•          Dyrektywa work – life balance i zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

•          Zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie wynagrodzenia.

•          Urlopy wypoczynkowe

 

2. Jak prowadzić akta osobowe pracowników – nowe zasady od 1 stycznia  2019 r.

•          Zmiana zasad prowadzenia akt osobowych

•          Elektronizacja teczek akt osobowych

•          Procedura przejścia z formy papierowej na elektroniczną – jakie obowiązki będzie posiadał pracodawca

•          Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie udostępniania dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

•          Nowa struktura akt osobowych

•          Zasady prowadzenia akt osobowych według nowego rozporządzenia  o aktach osobowych

•          Wdrożenie zasad wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz ich elektronizacją z 10 stycznia 2018 r.

•          Nowa ewidencja czasu pracy – obowiązki pracodawcy i jej zawartość

•          Termin wdrożenia i dostosowania się nowych zasad i obowiązków

Omówienie poszczególnych części akt osobowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 7 września 2019 r.

•          Dokumentacja gromadzona na etapie rekrutacji

•          Nawiązanie stosunku pracy – nowe zasady nawiązywania umów o pracę

•          Treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę

•          Nowe możliwości w zakresie nawiązywania zmiany i rozwiązywania umów o pracę – elektronizacja stosunku pracy

•          Świadectwo pracy – nowe zasady wydawania świadectw pracy – zmiana od 7 września 2019 r.

•          Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy

 

3. Obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunku pracy.

UMOWY O PRACE

Nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące ochrony danych osobowy obowiązujące od 4 maja 2019 r.

 

•          Zmiana przepisów kodeksu pracy

•          Rekrutacja pracownika – nowy zakres dostępnych informacji

•          Dane pracownika – czego może żądać pracodawca

•          Dane biometryczne w stosunku pracy – zakres i sposób uzyskania

•          Monitoring w miejscu pracy

•          Uzasadnienie zmian

•          Ograniczenie rodzajów umów o pracę

•          Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny

•          Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony

•          Ograniczenia ilościowe i czasowe

•          Wyjątki od zasady

•          Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy

•          Wypowiadanie umów o pracę na czas określony

•          Nowe okresy wypowiedzenia

•          Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Badania profilaktyczne w stanie epidemii

•          Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.

•          Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?

•          Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?

•          Badania lekarskie a czas pracy.

•          Badania okresowe w czasie stanu epidemii

 

4.         Rozwiązanie umowy o pracę

•          Zagadnienia ogólne

•          Orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy

•          Porozumienie stron – forma, określanie terminu

•          Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – ustalanie okresu, obowiązek uzasadnienia

•          Ustawowa dopuszczalność skracania i wydłużania okresów wypowiedzenia

•          Katalog przyczyn stanowiących podstawę wypowiedzenia ze szczególnym uwzględnieniem „utraty zaufania” – uwagi praktyczne orzecznictwo SN

•          Szczególna ochrona stosunku pracy

•          Skuteczność wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę a jej bezprawny charakter

•          Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika – przesłanki

•          Ramy czasowe podjęcia decyzji przez pracodawcę o zastosowaniu „dyscyplinarki”

•          Rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na stan zdrowia

•          Podstawy i skutki prawne rozwiązania przez pracownika umowy z winy pracodawcy

•          Obowiązki pracodawcy w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi decyzji o zwolnienia pracownika

 

5.         Zmiana warunków pracy i płacy

•          Zasady obowiązujące przy wypowiedzeniu zmieniającym

•          Znaczenie pojęcia istotnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika

•          Skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

•          Zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności wypowiedzenia

 

6.         Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

•          Zakres stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

•          Zwolnienia grupowe 

•          Konsultacje ze związkami zawodowymi

•          Regulamin zwolnień – kiedy się wprowadza i jaki jest jego zakres

•          Zwolnienia indywidualne, w których stosuje się przepisy o zwolnieniach grupowych

•          Szczególna ochrona poszczególnych grup pracowniczych

•          Prawo do odprawy – zasady ustalania prawa oraz ograniczenie jej wysokości
•          Prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

Prowadzący: Krzysztof Kowalik

20.12.2022 r. w godz. 9:00-14:00

lub

31.01.2023 r. w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.