Celem jest nabycie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy czy udzielaniem urlopów wypoczynkowych a także czasu pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

1. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.

1. Rodzaje umów o pracę

a) umowa na okres próbny

b)  umowa na czas określony

– jak liczyć 33 miesiące

c) umowa na czas nieokreślony

– formalno-prawne obowiązki pracodawcy

1.2. Rozwiązanie stosunku pracy

a) rozwiązanie za porozumieniem stron

b) rozwiązanie za wypowiedzeniem

– prawidłowość formułowania przyczyny wypowiedzenia

c) rozwiązanie bez wypowiedzenia

– z winy pracownika

– z winy pracodawcy

– terminy wynikające z przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu prawa cywilnego

1.3 Wymogi formalno-prawne

– orzecznictwo SN

– terminy rozwiązania umowy o pracę (przy wysyłce operatorem pocztowym, przy braku odbioru dokumentu);

– właściwe sporządzenie świadectwa pracy;

2. Dokumentacja pracownicza

2.1 Co należy przechowywać w aktach osobowych po 1 grudnia 2019 roku?

2.2 Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach?

2.3 Dokumentacja związana z urlopem wypoczynkowym

2.4 Okresy przechowywania dokumentacji

3. Czas pracy

3.1 Systemy czasu pracy

– system podstawowy

– system równoważny

– system zadaniowy

3.2 Okres rozliczeniowy

– rodzaje i właściwości

3.3 Rozkład czasu pracy

prawidłowe tworzenie harmonogramu czasu pracy i zapoznawanie go z pracownikami w terminie

  wymaganym przepisami;

3.4 Dobra pracownicza;

3.5 odpoczynki: dobowy i tygodniowy;

3.6 Godziny nadliczbowe

– godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe (kiedy występują, jak prawidłowo rozliczyć

  czasem wolnym, a kiedy naliczyć i wypłacić dodatek);

– udzielanie czasu wolnego;

3.7 Praca w niedzielę i święto;

3.8 prawidłowe wprowadzenie ruchomego czasu pracy oraz pracy zmianowej.

4. Wynagrodzenie za pracę

4.1 Prawidłowe określenie terminu wypłaty wynagrodzenia

4.2 Charakterystyka świadczeń pieniężnych podlegających ubezpieczeniu społecznemu

4.3 Różnice między premią regulaminową a uznaniową oraz nagrodą

4.4 Wynagrodzenie urlopowe pracownika

5. Urlop wypoczynkowy

5.1 Prawo do urlopu wypoczynkowego

5.2 Plan urlopów

5.3 Obowiązki pracodawcy w zakresie urlopu wypoczynkowego

5.4 Terminy wykorzystania urlopu zaległego

5.5 Urlop na żądanie

5.6 Urlop wypoczynkowy po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą

6. Uprawnienia rodzicielskie

6.1 Urlop macierzyński

6.2 Łączenie pracy na urlopie rodzicielskim

6.3 Opieka na dziecko w wymiarze godzinowym i dniowym

6.4 Ochrona przysługująca w ramach korzystania z uprawnień rodzicielskich

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7.1 Kto ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7.2 Kiedy wypłacać świadczenie urlopowe

7.3 Prawidłowość gospodarowania środkami z ZFŚS

7.4 Kryteria materialno-bytowe podziału środków z ZFŚS

7.5 Możliwość korzystania ze środków z ZFSS w związku z Covid-19

8. Mobbing

8.1 Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

8.2 Treść procedury antymobbingowej;

8.3 Prawidłowy proces powołania komisji antymobbingowej;

9. Kontrola PIP

9.1 Obowiązki pracodawcy wobec organu kontroli;

9.2 Metodyka kontroli inspektora pracy (protokół kontroli, środki prawne, postępowanie wykroczeniowe);

9.3 Co może w toku kontroli inspektor pracy;

20.06.2024

 w godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.