Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

1.         Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

•          Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze

•          Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej

•          Program Ramowy

•          Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych

 

2.         Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

•          pojęcie i rodzaje dokumentacji

•          dokument elektroniczny, dokument papierowy

•          podział dokumentacji projektów unijnych

•          ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)

 

3.         Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową

•          własna instrukcja kancelaryjna

•          własny rzeczowy wykaz akt

•          własna instrukcja archiwalna

•          obieg dokumentacji w Podmiocie

•          warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

 

4.         System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji

•          bezdziennikowy system kancelaryjny

•          dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw

•          pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej

•          rejestracja sprawy, znak sprawy

•          teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej

 

5.         Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

•          budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną

•          dobór symbolu klasyfikacyjnego

•          zakładanie spisu spraw

•          układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

 

6.         Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

•          standardy postępowania z dokumentacją archiwalną

•          kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji

•          opisywanie teczek aktowych

•          porządkowanie i przechowywanie akt

•          przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego

•          gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym

•          przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

•          zasady brakowania dokumentacji

•          udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

 

7.         Dyskusja

Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, kierowników projektów oraz do pracowników merytorycznych prowadzących dokumentację projektową.


22.03.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 330 zł netto/osoba

*3 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.