Badanie trzeźwości pracownika oraz praca zdalna w Kodeksie pracy – nowe regulacje w 2022/23 r.

Program:

1.         Obowiązujące zasady dotyczące badania trzeźwości pracownika

a.         Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

b.         Obowiązki pracownika

c.         Zgoda i brak zgody na przeprowadzenie badania alkomatem

d.         Konsekwencje dla pracownika w związku z kontrolą trzeźwości

e.         Orzecznictwo SN

2.         Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – kontrola trzeźwości pracowników

a.         Wprowadzenie do Kodeksu pracy procedury kontroli trzeźwości pracownika

b.         Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości

c.         Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w trakcie procedury badania trzeźwości

d.         Obowiązki i uprawnienia pracownika

e.         Udział organu powołanego do ochrony porządku publicznego

f.         Procedura kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

3.         Wpływ zmiany KP w związku z wprowadzeniem procedury kontroli trzeźwości pracowników na zmiany w innych przepisach.

a.         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

b.         Zmiany w przepisach dotyczących służb mundurowych w związku w kontrolą trzeźwości m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, i inne

4.         Poprawna procedura „zwolnienia dyscyplinarnego” pracownika w związku z pozytywnym wynikiem kontroli trzeźwości

a.         Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

b.         Przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz konsultacja ze związkiem zawodowym

c.         Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

5.         Praca zdalne

a.         Zasady związane z wykonywaniem pracy zdalnej

b.         Praca zdalna na wniosek pracownika

c.         Praca zdalna na polecenie pracodawcy

d.         Porozumienie w zakresie ustalenia zasad pracy zdalnej w zakładzie pracy

e.         Treść porozumienia

f.         Zmiana warunków pracy w związku z zaprzestaniem pracy zdalnej – procedura

g.         Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną pracownika

h.         Przetwarzanie danych w związku z pracą zdalną – obowiązki pracownika

i.          Kontrola pracownika w czasie wykonywania pracy zdalnej

j.          Zasady równego traktowania pracowników wykonujących pracę zdalną

k.         Szkolenie wstępne pracownika świadczącego pracę zdalną

l.          Wyłączenia w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej

m.        Ocena ryzyka zawodowego i wypadek przy pracy zdalnej

n.         Maksymalny czas wykonywania pracy zdalnej w roku kalendarzowym

6.         Praca zdalna w służbach mundurowych

a.         Policja

b.         Państwowa Straż Pożarna

c.         Straż Graniczna

d.         Inne służby mundurowe

7.         Nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny

8.         Nowe urlopy oraz zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

a.         Urlop opiekuńczy

b.         Zwolnienie od pracy w związku z działaniem siły wyższej

c.         Nowe zasady związane z wykorzystaniem urlopu rodzicielskiego

9.         Pytania i odpowiedzi – dyskusja

Prowadzący: KRZYSZTOF KOWALIK

– Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów, pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

 


2.02.2023 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.