Bilans za 2022 r. Przygotowanie urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

1.      Podstawy prawne dotyczące zasad rachunkowości, gospodarki finansowej i sprawozdawczości w jsfp

2.      Ewidencja księgowa w świetle obowiązujących przepisów

3.      Ogólna charakterystyka sprawozdań budżetowych

1.      Polityka rachunkowości jako istotny element rzetelnego dokumentowania danych w księgach rachunkowych i obowiązującej sprawozdawczości

2.      Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych

3.      Zasady uzgadniania oraz weryfikowania sald w celu prawidłowego zamknięcia roku

4.      Wykonanie czynności związanych z prawidłowym zamknięciem ksiąg rachunkowych:

a.       ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich dokumentów finansowych.

b.      poprawność księgowań dotyczących zobowiązań realizowanych na przełomie roku budżetowego

c.       uzgadnianie kosztów i wydatków

d.      uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej

e.       uzgadnianie i weryfikowanie sald kont po zmianach

f.       wysyłanie do kontrahentów potwierdzeń sald

5.      Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej

6.      Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. , poz. 351 z późn. zm. – jako najważniejsza czynność w cyklu zamykania roku – zasady wynikające z art.26 i art.27 ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, w tym:

a.       cel i rola inwentaryzacji w rachunkowości sfery finansów publicznych

b.      metody i terminy inwentaryzacji obowiązujące w jsfp

c.       organizacja inwentaryzacji (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie dyrektora, harmonogram, zadania komisji inwentaryzacyjnej, powołanie zespołów spisowych i komisji do rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnień pracowników, opracowanie niezbędnych dokumentów)

7.      Zasada istotności określona w art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości, a inwentaryzacja 

8.      Rozliczenie inwentaryzacji  w świetle ustawy o rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości :

a.       wycena,

b.      ustalenie różnic,

c.       wyjaśnienie powstałych różnic,

d.      podjęcie stosownych decyzji przez kierownika jednostki,

e.       zakończenie rozliczeń – protokół zakończenia

9.      Urealnienie ksiąg rachunkowych

a.       ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów i nadwyżek)

b.      ujawnienie w trakcie inwentaryzacji środka trwałego – a co z amortyzacją 

c.       zasady postępowania z majątkiem zbędnym lub zużytym

10.  Obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji w jednostce budżetowej w świetle dyscypliny finansów publicznych

11.  Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji rocznej ujawniane  przez instytucje kontrolujące

12.  Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.

13.  Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek – rozwiązania i problemy jednostek obsługujących i obsługiwanych

14.  Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługującej oraz jednostki

Obsługiwanej –  wyjaśnienia MF

15.  Korekta planu i wydatków ZFŚS

16.  Korekta wypłaconych świadczeń urlopowych dla nauczycieli – podstawa i termin

17.  Czynności związane z oceną funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych

18.  Informacja dodatkowa – załącznik nr 12 do sprawozdania finansowego   

19.  Ocena kontroli zarządczej na podstawie wyników organów kontrolujących

20.  Pytania i dyskusja

Prowadzący: Stanisława Elżbieta Majchrzak – Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w dużych wojewódzkich jednostkach budżetowych – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Świdnicy . Obecnie prowadzi własną Kancelarię Rachunkową. Mgr zarządzania i przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i finanse – ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych.

05.12.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.