I.         Czas pracy w czasie COVID-19

a.         Praca zdalna

•          Kiedy można zlecić pracę zdalną

•          Obowiązki pracodawcy

•          Obowiązki pracownika

b.         Przestój w zakładzie pracy

•          Wynagrodzenie w czasie przestoju

•          Powierzenie innej pracy

•          Przestój a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

•          Przestój z KP a przestój ekonomiczny

•          Przestój a równoważny system czasu pracy

c.         Czas pracy w czasie stanu epidemii / zagrożenia epidemiologicznego

•          Praca w niedzielę

•          Czas pracy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (15v)

•          Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracownika(15zf)

•          Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy

•          Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

d.         Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

e.         Zmiany w zakresie zobowiązania pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych (art. 15x)

II.        Źródła prawa tworzone w zakładzie pracy mające wpływ na rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów czasu pracy.

a.         Regulamin pracy

b.         Nowe zasady tworzenie przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

c.         Treść regulaminu pracy odnosząca się do problematyki rozliczania casu pracy

d.         Porozumienie w oparciu o przepisy specustawy COVID-19

III.      Czas pracy

a.         Zasady ogólne

•          Definicje

o          Praca zmianowa

o          Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy

o          Doba pracownicza

o          Problematyka doby pracowniczej – konsekwencje jej naruszenia dla pracodawców

o          skuteczne sposoby unikania naruszenia doby pracowniczej

•          Okresy odpoczynku

o          odpoczynek dobowy

o          odpoczynek tygodniowy

o          „dyżur” a prawo do odpoczynku

o          prawo do odpoczynku po „podróży służbowej”

•          Wymiar czasu pracy

•          Praca zmianowa

b.         Rozkład czasu pracy

•          Kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy

•          Na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

•          Jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram

•          Jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

•          Czym różni się harmonogram czasu pracy od ewidencji czasu pracy i jakie są miedzy nimi związki

c.         Okresy rozliczeniowe

d.         Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

e.         Normy czasu pracy

f.         Normy czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego

g.         Zapisy o czasie pracy w informacji o warunkach zatrudnienia

h.         Systemy i rozkłady czasu pracy

•          wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych

•          ruchomy system czasu pracy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

o          uregulowanie przepisów dotyczących „ruchomego systemu czasu pracy”

o          „ruchomy czas pracy” na indywidualny wniosek pracownika

•          równoważny system czasu pracy

o          przedłużenie norm dobowych oraz ustalenie odpowiednich okresów rozliczeniowych

o          nieuzasadnione wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy

o          system równoważny dla pracownika dozoru urządzeń oraz zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób

o          godziny nadliczbowe w systemie równoważnego czasu pracy

o          zakaz zatrudniania niektórych grup pracowniczych w równoważnym systemie czasu pracy

o          udzielanie odpoczynków w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy

•          przerywany system czasu pracy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

o          warunki wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy

o          max przerwa udzielana pracownikowi

o          wysokość wynagrodzenia za czas przerwy udzielonej pracownikowi

•          zadaniowy system czasu pracy

o          uzasadnione wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy

o          praca zmianowa a zadaniowy system czasu pracy

o          nadgodziny pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy

•          indywidualny rozkład czasu pracy

o          wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

o          przekroczenia dobowe w indywidualnym rozkładzie czasie pracy

o          nadgodziny w indywidualnym rozkładzie czasu pracy

•          system skróconego tygodnia pracy

•          system pracy weekendowej

IV.      Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

•          15-minutową przerwę przysługującą pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 k.p.);

•          czas przerwy spowodowanej bezprawną odmową dopuszczenia pracownika do pracy;

•          czas przerwy z tytułu pracy w warunkach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (art. 145 k.p.);

•          15-minutową przerwę w pracy pracownika niepełnosprawnego na gimnastykę usprawniającą i wypoczynek (art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

•          czas przerwy na karmienie przysługującej pracownicom karmiącym dzieci piersią (art. 187 k.p.);

•          30-minutową przerwę młodocianego, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny (art. 202 § 31 k.p.);

•          czas szkolenia w zakresie bhp (art. 237 3 § 2 i 3 k.p.);

•          czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy (art. 229 § 3 k.p.);

•          czas przeznaczony na badania lekarskie kobiety w ciąży wykonywane w godzinach pracy.

a.         Okresy nie wliczane do czasu pracy

b.         Rozliczenie Czasu pracy a podróż służbowa

•          Podróż służbowa kierowców

c.         Szkolenia i konferencje – rozliczenie czasu pracy

V.        Praca w godzinach nadliczbowych

a.         kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych

b.         dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

c.         kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych

d.         roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)

e.         praca w godzinach nadliczbowych w samorządzie a przepisy kodeksu pracy

•          dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

•          rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

•          udzielenie „czasu wolnego” od pracy na wniosek pracownika

•          udzielenie „czasu wolnego” bez wniosku pracownika

•          w jakim terminie należy udzielić czasu wolnego

•          udzielenie czasu wolnego a wypłata dodatku za nadgodziny

•          rozliczenie wynagrodzenia pracownika, któremu udzielono czasu wolnego na jego wniosek lub bez wniosku

•          specyfika rozliczania czasu pracy w jednostkach samorządowych

•          okres rozliczeniowy a obieranie godzin nadliczbowych prze pracownika samorządowego

VI.      Rozliczanie czasu pracy

a.         Ogólne zasady rozliczania czasu pracy

b.         Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

VII.     Praca w niedziele i święta nowe zasady od marca 2018

VIII.   Ewidencja czasu pracy

a.         obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (stanowisko PIP)

b.         obowiązek prowadzenia list obecności

c.         dla jakich pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy

d.         elektroniczna ewidencja czasu pracy

e.         ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji

f.         skutki braku ewidencji czasu pracy

g.         przez jaki okres powinna być przechowywana ewidencja związana z czasem pracy

IX.      Zmiana przepisów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – styczeń 2019 r.

a.         Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

b.         Nowe okresy archiwizowania ewidencji czasu pracy

c.         Zmiany w przepisach prawa pracy od 1 stycznia 2017 r.

•          Ewidencjonowanie czasu świadczenia usług i realizacji umów zlecenie

•          Obowiązek przechowywania ewidencji

Prowadzący: Krzysztof Kowalik

24.04.2024

lub

10.05.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.