OPIS

Czy są Państwo odpowiednio przygotowani do postępowania z e-dokumentem?  Czy znają Państwo nowe przepisy prawne regulujące kwestie e-doręczeń?

Rok 2021 r. był przełomowy dla pracowników administracji publicznej. Przepisy procedury administracyjnej ewoluują, tworząc jednocześnie ramy prawne obrotu e-dokumentem. Rozwój cyfrowy administracji publicznej zapewnia obecnie możliwość pełnej wymiany dokumentów w formie elektronicznej. Wyzwanie obecnych czasów to przejście organizacji z tradycyjnego obiegu dokumentów na EZD – elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Już dziś musisz wiedzieć jakie są zasady i procedury przyjmowania, obiegu i wysyłki elektronicznej z uwzględnieniem pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed papierową. Omówione zostaną ważne zmiany do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dokumentów elektronicznych i doręczeń elektronicznych.

CELE

•          Pozyskanie wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych procedury administracyjnej oraz doręczeń elektronicznych

•          Omówienie zasad prawnych wpływu e- dokumentu oraz doręczenia elektronicznego

•          Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją w systemie EZD i w systemie tradycyjnym

•          Podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją

•          Zrozumienie nowych pojęć: rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

ADRESACI

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w urzędzie, przyjmowanie e-dokumentu i realizację wysyłki elektronicznej, dokumentowanie postępowań administracyjnych, wszyscy zainteresowani poznaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz postępowania z dokumentacją w wersji papierowej i elektronicznej, realizujący zadania z wykorzystaniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

PROGRAM

I.         Dokument elektroniczny w administracji – współczesne zarządzanie dokumentacją

•          Systemy wykonywania czynności kancelaryjnych

•          Pojęcie dokumentu, pisma, sprawy, teczki

•          Przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci

•          Czy pismo wysłane e-mailem wszczyna sprawę?

•          Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu, wytworzenia, wysłania po archiwizację.

•          Wdrożenie EZD w organizacji

•          Archiwum dokumentów elektronicznych

II.        E-procedury w postępowaniu administracyjnym

•          Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym – art. 14 KPA

•          Wpływ dokumentu elektronicznego – ustalenie daty wszczęcia postępowania

•          Elementy dokumentów elektronicznych? Podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany, osobisty)

•          Walidacja i weryfikacja podpisu elektronicznego

•          Pieczęć elektroniczna- nowy środek identyfikacji elektronicznej

•          Doręczenie elektroniczne – prawne aspekty skuteczności doręczeń elektronicznych

•          Jak prawidłowo podpisać decyzję administracyjną?

III.      E-Doręczenia

•          Jak będą działać e-Doręczenia – Omówienie założeń rejestru publicznego

•          BAE (Baza adresów elektronicznych)

•          e-Doręczenie priorytet programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

•          Rejestrowane doręczenie elektroniczne

•          Publiczna usługa hybrydowa

•          Zgoda na doręczenie elektroniczne

•          Kiedy podmiot publiczny będzie realizował doręczenie elektroniczne?

•          Ramy czasowe obowiązywania nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych.

PROWADZĄCA: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

21.06.2024

Ramowy czas trwania szkolenia: 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/