1. Czynności kancelaryjne, a postępowanie administracyjne:

a.       podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne

b.      czynności kancelaryjne, systemy kancelaryjne, systemy obiegu dokumentów

c.       prowadzenie akt postępowania

d.      kwalifikacja archiwalna, ocena okresu przechowywania akt

2.Zagadnienia podstawowe postępowania administracyjnego:

a.       zasady ogólne prowadzenia postępowania i ich znaczenie

b.      strona postępowania, pełnomocnicy

3. Terminy i doręczenia:

a.       terminy załatwiania spraw, ponaglenie

b.      doręczenia w postępowaniu administracyjnym

c.       nowe zasady doręczeń wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych

4. Postępowanie w pierwszej instancji:

a.       wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek

b.      podanie, wniesienie podania w formie elektronicznej

c.       braki podania, pozostawienie bez rozpoznania; uzupełnienie braków formalnych

d.      udostępnianie akt

e.       sporządzanie protokołów, notatki służbowe

5. Rozstrzygnięcia i postępowanie odwoławcze:

a.       decyzja – elementy obligatoryjne

b.      umorzenie postępowania

c.       postanowienia

d.      środki odwoławcze, zrzeczenie się prawa do odwołania

e.       decyzja ostateczna i prawomocna

6. Porządkowanie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum:

a.       archiwizacja dokumentacji elektronicznej

b.      porządkowanie i archiwizacja dokumentacji papierowej

c.       spisy zdawczo – odbiorcze

d.      brakowanie dokumentów

PROWADZĄCA: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

W dniu

21.02.2024

Ramowy czas trwania szkolenia: 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 370 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/