Kadry

KADRY

· Zwolnienia Grupowe, rozwiązanie umowy o pracę i inne narzędzia pracodawcy w dobie kryzysu wywołanego    pandemią COVID-19.

· Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach oświatowych.

· Prawo pracy  w sytuacji stanu epidemii wywołanej COVID-19.

· CZAS PRACY – w czasie COVID-19, nowości w zakresie tworzenia harmonogramów oraz rozliczania czasu         pracy.

· Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza w czasie pandemii COVID-19 – jak prawidłowo     postępować w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

· Kontrola PIP w czasach COVID-19, jak przygotować zakład pracy do wzmożonych kontroli.

· Umowa zlecenie a umowa o pracę jak prawidłowo nawiązać oraz jakie są różnice.

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie w czasach COVID-19.

· „Sygnaliści” – najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców .

· Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy, rozliczanie wynagrodzeń przy składkach na     PPK .

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS cz. II,   omówienie osób uprawnionych, rodzaje świadczeń socjalnych, odpisy, problematyka Karty Nauczyciela przy   ZFŚS oraz zwolnienia podatkowe.

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie   najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie.

· Pozostała dokumentacja pracownicza w czasie stanu epidemii Covid 19 – zasady tworzenie, obowiązki,   nowości związane z dokumentowaniem PPK, urlopy pracownicze.

· Akta osobowe w czasie stanu epidemii Covid 19 – zasady tworzenie, ochrona danych osobowych w   kontekście prawa pracy, omówienie poszczególnych części akt osobowych.

· Zmiany w przepisach prawa pracy: rozliczanie czasu pracy, godziny nadliczbowe ewidencja czasu pracy   specyfika stanu epidemii Covid19 część II .

· Zmiany w przepisach prawa pracy: Praca zdalna, rozliczanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów,   ewidencja czasu pracy specyfika stanu epidemii Covid19 część I.

· Regulamin ZFŚS – tworzenie prawa zakładowego (warsztaty) .

· Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie   sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych.

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – najnowsze zmiany w przepisach dotyczących odpisu na zfśs,   ochrony danych osobowych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z programu 500+ a   kryterium socjalne.

· Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  w okresie pandemii. Preliminarz wydatków na 2021, ulgi z tytułu   COVID- 19, nowe formy pomocy dla pracowników.

· RODO w dziale kadr