1.         Praca Zdalna

1.         Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.

2.         Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.

3.         Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca.

4.        

2.         Dane osobowe Pracownik

1.         Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.

2.         Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.

3.         Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.

3.         Zmiany w KP dotycząca równego traktowania oraz mobbingu

1.         Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.

2.         Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.

4.         Czas pracy w dobie Covid-19

1.         Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.

2.         Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.

3.         Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.

4.         Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe.

5.         Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

6.         Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.

7.         Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.

5.         Przestój w pracy jego rodzaje i podstawy prawne   

1.         Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.

2.         Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.

6.         Konieczność zwolnień w zakładzie pracy

1.         Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia.

2.         Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.

3.         Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

7.         Badania profilaktyczne i szkolenia BHP w czacie stanu epidemii Covid-19

1.         Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2.         Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

3.         Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.

8.         Świadectwo pracy – zmiana przepisów i obowiązków pracodawcy

1.         Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.

2.         Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?

3.         Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.

9.         Urlopy wypoczynkowe

1.         Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.

2.         Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu

3.         Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.

10.       Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.

11.       Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.

12.       Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp.;

13.       Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.

14.       Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.

15.       Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

Prowadzący: KRZYSZTOF KOWALIK

– Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów, pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.