Program:

1.      Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy.  Katalog danych osobowych. Ogłoszenie  o naborze na wolne stanowiska . Przebieg i dokumentacja postępowania naborowego.

 2.      Znowelizowane zasady prawa pracy,  zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.

 3.      Pracownik i pracodawca jako strony stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę; umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.

 4.      Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przykłady gotowych dokumentów.

 5.      Służba przygotowawcza i ocena okresowa pracowników samorządowych.  Jak ją przygotować, przeprowadzić i zakończyć egzaminem.

 6.      Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.

 7.      Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Zasady przenoszenia pracowników i dokumentowania przeniesienia.

 8.      Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych  i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi.

 9.       Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje  z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wygaśnięcie stosunku pracy.

 10.  Awans zawodowy nauczycieli. Dokumentowanie przebiegu awansu zawodowego w okresie pandemii.

 11.  Ocena pracy zasady i tryb dokonania oraz procedura odwoławcza, w tym w okresie pandemii.

 12.  Pojęcie czasu pracy i jego znaczenie w kształtowaniu treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych.

 13.  Praca w godzinach nadliczbowych. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźnie.

 14.  Urlopy wypoczynkowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

 15.  Skutki prawne nie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w ustawowym terminie w kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

 16.  Zasady udzielania urlopów bezpłatnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 17.  Urlopy szkoleniowe i uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z doskonaleniem zawodowym.

 18.  Urlop zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie  Karty Nauczyciela. Odwołanie od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

 19.  Urlopy okolicznościowe i inne dni wolne od pracy.

 20.  Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Zmiany ustawowe, dane osobowe, wzory dokumentów.

 21.  Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników niepedagogicznych.

 22.  Odpowiedzialność prawna nauczycieli : porządkowa, dyscyplinarna, karna i cywilna.

 23.  Zamiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec  nauczycieli.

 24.  Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej.

 25.  Wynagrodzenie i składniki wynagrodzenia  za pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ochrona wynagrodzenia za pracę.

 26.  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych. Pensum łączone, pracownicy niepełnosprawni i zniżki godzin pracowników funkcyjnych.

 27.  Odprawy przewidziane w Kodeksie pracy i innych ustawach, w tym w Karcie Nauczyciela.

 28.  Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i zasady ich naliczania. Uprawnienia  emerytalne nauczycieli.

 29.  Problemy interpretacyjne, orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

 

23.08.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osoby 380 zł netto/0s0ba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.