Kodeks pracy 2022/23 – najnowsze zmiany w przepisach oraz planowane zmiany

Zmienić program szkolenia na poniższy:

1. Planowane zmiany w prawie pracy w 2023r .– nowelizacja kodeksu pracy/projekt rządowy:

• Umowa o pracę na czas określony – obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia,

• Okres próbny – zasady wydłużania go o dni nieobecności w pracy,

• Zmiany w bezpłatnych szkoleniach pracowników – obowiązek informowania,

• Zniesienie zakazu dorabiania u konkurencji,

• Wniosek pracownika o zawarcie umowy na stałe – odmowa pracodawcy, a uzasadnienie!!!

• Propozycja zmiany wyliczanie stażu pracy pracowników

• Praca zdalna

• Uelastycznienie czasu pracy pracowników sprawujących opiekę nad małoletnimi oraz niepełnosprawnymi dziećmi

• Dyrektywa work – life balance i zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

• Zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn na płaszczyźnie wynagrodzenia.

• Urlopy wypoczynkowe

 

2. Jak prowadzić akta osobowe pracowników w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości pracowników od 2023 r. 

• Zmiana zasad prowadzenia akt osobowych

• Nowa struktura akt osobowych

 

3. Kontrola trzeźwości pracowników

 

4. Jakie są obecnie obowiązujące zasady dotyczące badania trzeźwości pracownika

a. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

b. Obowiązki pracownika

c. Zgoda i brak zgody na przeprowadzenie badania alkomatem

d. Konsekwencje dla pracownika w związku z kontrolą trzeźwości

e. Orzecznictwo SN

 

5. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

a. Wprowadzenie do Kodeksu pracy procedury kontroli trzeźwości pracownika

b. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości

c. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w trakcie procedury badania trzeźwości

d. Obowiązki i uprawnienia pracownika

e. Udział organu powołanego do ochrony porządku publicznego

f. Procedura kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

 

6. Zmiany przepisów prawa pracy w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy procedury kontroli trzeźwości pracowników.

a. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

b. Zmiany w przepisach dotyczących służb mundurowych w związku w kontrolą trzeźwości m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, i inne

 

7. Poprawna procedura „zwolnienia dyscyplinarnego” pracownika w związku z pozytywnym wynikiem kontroli trzeźwości

a. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

b. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz konsultacja ze związkiem zawodowym

c. Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy

 

8. Praca zdalne

a. Zasady związane z wykonywaniem pracy zdalnej

b. Praca zdalna na wniosek pracownika

c. Praca zdalna na polecenie pracodawcy

d. Porozumienie w zakresie ustalenia zasad pracy zdalnej w zakładzie pracy

e. Treść porozumienia

f. Zmiana warunków pracy w związku z zaprzestaniem pracy zdalnej – procedura

g. Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną pracownika

h. Przetwarzanie danych w związku z pracą zdalną – obowiązki pracownika

i. Kontrola pracownika w czasie wykonywania pracy zdalnej

j. Zasady równego traktowania pracowników wykonujących pracę zdalną

k. Szkolenie wstępne pracownika świadczącego pracę zdalną

l. Wyłączenia w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej

m. Ocena ryzyka zawodowego i wypadek przy pracy zdalnej

n. Maksymalny czas wykonywania pracy zdalnej w roku kalendarzowym

 

9. Praca zdalna w służbach mundurowych

a. Policja

b. Państwowa Straż Pożarna

c. Straż Graniczna

d. Inne służby mundurowe

Prowadzący: Krzysztof Kowalik

30.03.2023 r. w godz. 9:00-14:00

lub

12.04.2023 r. w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.