Cele

•uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.

•przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.

•omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności:

– form wszczęcia postępowania administracyjnego,

– konstrukcji procesowej strony,

– wad podania,

– fikcji doręczeń,

– umorzenia postępowania,

– ustalania właściwości organów,

– obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności,

– wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne

– rozstrzygnięcia w tej samej sprawie,

– weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw,

– relacji KPA do ustaw sektorowych.

Grupa docelowa:

•          Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Szczegółowy program szkolenia

 

I.         KPA: elektronizacja postępowań

 

1.         Postępowanie elektroniczne;

2.         Pełnomocnictwo elektroniczne;

3.         Doręczenia elektroniczne;

4.         Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;

5.         Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;

6.         Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;

7.         Dokumenty sporządzane elektronicznie;

8.         Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

9.         Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

 

II.        Nowości w zasadach ogólnych postępowań

 

1.         „Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;

2.         Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;

3.         Nowa definicja decyzji prawomocnej.

 

III.      KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA

 

1.         Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;

2.         Obowiązek informacyjny w postępowaniach;

3.         Nowe możliwości skutecznego doręczenia;

4.         RODO a postępowania administracyjne;

5.         Wyłączenie pracownika i organu;

6.         Przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,

7.         Obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,

8.         Współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?

9.         Obowiązek polubownego załatwiania spraw,

10.       Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,

11.       Problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,

12.       Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.

13.       Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.

14.       Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.

15.       Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.

16.       Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.

17.       Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.

18.       Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.

19.       Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury

20.       Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.

21.       Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;

22.       Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a – problemy praktyczne;

 

IV.      Decyzja administracyjna

1.         Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;

2.         Forma decyzji;

3.         Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);

4.         Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;

5.         Konstrukcja uzasadnienia decyzji;

6.         Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);

7.         Rygor natychmiastowej wykonalności;

8.         Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;

9.         Koszty postępowania.

Prowadzący:  Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego (m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych (m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza).

22.02.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.