DZIEŃ 1

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego

2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego

3. Narodowy zasób archiwalny

4. Państwowy zasób archiwalny

5. Niepaństwowy zasób archiwalny

6. Państwowa sieć archiwalna

7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym

8. Formy ochrony prawnej

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości

2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej

3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej

4. Dokumentacja jawna i niejawna

5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji

2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej

1. Tradycyjny obieg dokumentacji

2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją

3. Systemy kancelaryjne

4. Instrukcja kancelaryjna

5. Jednolity rzeczowy wykaz akt

 

DZIEŃ 2

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt

2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego

3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt

4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt

5. Wyposażenie archiwum zakładowego

6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych

7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt

8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego

9. Udostępnianie dokumentacji

10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

11. Konserwacja akt

12. Przekazywane akt do archiwum państwowego

VI. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

VII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

1. Terminologia archiwizowania

2. Studia wstępne

3. Rozpoznanie przynależności zespołowej

4. Segregacja dokumentacji

5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu

6. Weryfikacja kategorii archiwalnych

7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej

8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych

9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej

10. Opisywanie teczek

11. Inwentaryzacja

12. Sygnowanie dokumentacji

13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

 

DZIEŃ 3

VIII. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

IX. Usługi archiwalne

X. Zajęcia praktyczne

1. Zapoznanie się ze:

– spisem spraw;

– spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej

– wykazem spisów zdawczo- odbiorczych

– spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego

– kartą udostępnienia akt

– spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

– protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej

– karta zastępczą akt

2. Analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt

3. Opisywanie teczek z dokumentacją kat. A i kat. B

I Dzień – 08.07.2024

II Dzień – 09.07.2024

III Dzień – 10.07.2024

w godz. 10.00-15.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 1050 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.