Kurs dla początkujących i średniozaawansowanych

Kompleksowe szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych, w formie dwu dniowych warsztatów – przypomnienie zasad oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, wydawania decyzji administracyjnych. Uczestnicy będą mogli ugruntować swoją wiedzę i wyjaśnić wątpliwości dotyczące m.in. sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń, skuteczności tzw. „podwójnego awizo”, możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków. Przedstawione zostaną również obowiązki organu prowadzącego postępowanie administracyjne wynikające z RODO. Omówione zostaną najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą z dnia 18.11.2020 r., o doręczeniach elektronicznych. Uczestnicy rozwiązują praktyczne sytuacje przygotowane przez trenera w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

PROGRAM

1.         Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne

2.         Nowe brzmienie zasady pisemności – ustawa o doręczeniach elektronicznych

3.         Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej

4.         Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu

5.         Wszczęcie postępowania – data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych

6.         Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania – forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem

7.         Terminy w postępowaniu administracyjnym – sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto

8.         Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie – art. 36 KPA przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia, wskazanie nowego terminu

9.         Prawo strony do wniesienia ponaglenia art. 37 KPA- forma pouczenia

10.       Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem

11.       Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów – nowe elementy, klauzula nowego zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony – praktyczna realizacja art. 10

12.       Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego – skuteczność zastrzeżenia doręczenia osobie. Doręczenie osobiste, zastępcze, fikcja prawna doręczenia oraz doręczenie konkludentne. Postać elektroniczna doręczenia.

13.       Środki zaskarżenia – odwołanie i zażalenie, skarga

14.       Zawieszenie postępowania a jego umorzenie z uwagi na bezprzedmiotowość lub wycofanie wniosku.

15.       Tryby nadzwyczajne: wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji,

16.       Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119)

17.       Realizacja obowiązków wynikających z RODO w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych

PROWADZĄCA: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

l dzień – 29.03.2024. w godz. 9:00-14:00

ll dzień –  w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 700zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/