Do kogo skierowane szkolenie?

•          Pracownicy służb kadrowo – płacowych,

•          Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,

•          pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki naliczania wynagrodzeń.

 

Główne punkty szkolenia dotyczącego naliczania wynagrodzeń w ramach listy płac:

•          Omówienie zasad naliczania wynagrodzeń w ramach Listy Płac

•          Przedstawienie składników obowiązkowych oraz fakultatywnych wynagrodzeń

•          Przykłady składników pozapłacowych i ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń

•          Technika szczegółowa naliczania List Płac (od brutto do netto)

•          Ustalanie podstawy naliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

•          Przykłady szczególnych przypadków w ramach wyliczeń List Płac

•          Omówienie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rozliczenie wynagrodzeń

•          Przedstawienie dokumentacji pracowniczej mającej wpływ na naliczanie wynagrodzeń

 

Czego się nauczysz

•          Dowiesz się jak wyliczać wynagrodzenia od brutto do netto w ramach Listy Płac

•          Nauczysz się ustalać podstawy dla wyliczeń składek ZUS i podatku PIT

•          Poznasz zasady ujmowania składników pozapłacowych w liście płac

•          Rozpoznasz szczególne przypadki wpływające na rozliczenie wynagrodzeń

•          Naliczysz składki PPK i uwzględnisz je w liście płac

•          Poznasz dokumentację pracowniczą wpływającą na naliczanie wynagrodzeń

 

Program szkolenia

 

1.         Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzeń oraz składników pozapłacowych ujmowanych w liście płac

1.1.      Składniki wynagrodzeń obligatoryjne i fakultatywne (premie, dodatki, wynagrodzenia urlopowe, wynagrodzenia chorobowe, itd.),

1.2.      Składniki pozapłacowe ujmowane w liście płac (ryczałty za używanie samochodów, ekwiwalenty, zasiłki z ubezpieczeń, przekroczone limity ZUS i PIT, itd.),

1.3.      Zaliczanie wynagrodzeń i składników pozapłacowych do podstaw naliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz podstawy opodatkowania,

1.4.      Technika wyliczania wynagrodzeń (algorytm od brutto do netto)

2.         Zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne przy wyliczaniu wynagrodzeń

2.1.      Rodzaje składek ubezpieczenia społecznego

2.2.      Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2.3.      Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie chorobowe

2.4.      Omówienie składników wynagrodzeń nie wchodzących do podstawy wymiaru oskładkowania ubezpieczeniem społecznym i ich wpływ na wyliczanie wynagrodzeń

2.5.      Limit podstawy naliczania składek emerytalno rentowych – ograniczenie podstawy wymiaru

2.6.      Limit podstawy naliczania składki chorobowej – ograniczenie podstawy wymiaru

3.         Zasady wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego przy wyliczaniu wynagrodzeń

3.1.      Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego i zasady jego naliczania

3.2.      Ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości podatku dochodowego od osób fizycznych

3.3.      Techniczny ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości ustalanych według zasad z 2021 roku

4.         Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy wyliczaniu wynagrodzeń

4.1.      Omówienie obowiązującej skali podatkowej

4.2.      Rodzaje kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na ustalenie dochodu

4.3.      Ustalenie dochodu i limity dla skali podatkowej

4.4.      Zasady wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przy wyliczaniu wynagrodzeń

4.5.      Kwota zmniejszająca podatek jako pomniejszenie wartości podatku dochodowego od osób fizycznych

4.6.      Różne warianty wyliczenia z uwzględnieniem różnych wartości przyjmowanych dla kwoty zmniejszającej podatek

4.7.      Miesiąc przekroczenia progu podatkowego w wyliczeniu wartości wynagrodzenia

4.8.      Ustalenie wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

5.         Różne warianty wyliczenia wynagrodzenia

5.1.      Osoby do 26 roku życia

5.2.      Emeryci i renciści

5.3.      Osoby powracające z zagranicy

5.4.      Osoby opodatkowujące się z małżonkiem

5.5.      Rodziny wielodzietne

6.         Dokumentacja pracownicza przy ustalaniu listy płac

6.1.      Rodzaje dokumentów mających wpływ na ustalenie wynagrodzenia w ramach listy płac

6.2.      Dokumentacja w ramach przekroczenia progu poboru składki emerytalno – rentowej

6.3.      Dokumentacja kosztów uzyskania przychodów

6.4.      Dokumentacja w ramach poboru zaliczki na podarek PIT

6.5.      Dokumentacja w ramach kwoty zmniejszającej podatek

6.6.      Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia netto

7.         Opodatkowanie i oskładkowanie niektórych elementów świadczeń pozapłacowych (nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

7.1.      Przykłady w zakresie finansowania przez pracodawcę: paczek świątecznych, biletów do kina, wypoczynku dorosłych i dzieci, imprez firmowych, pakietów medycznych, kart fitness, itp.,

7.2.      Przykłady w zakresie narzędzi pracy wykorzystywane przez pracowników na potrzeby pracodawcy, w tym m. in. prywatne komputery i samochody, ryczałty samochodowe, umundurowanie, inne narzędzia itp.,

7.3.      Przykłady w zakresie innych świadczeń finansowanych częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie przez pracodawcę, w tym m. in. ubezpieczenia od ryzyka, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, itp.

8.         Pracownicze Plany Kapitałowe w Liście Płac

8.1.      Zasady ustalania i wysokość składek w ramach PPK

8.2.      PPK obciążające pracownika i wpływ naliczonej składki na wysokość wynagrodzenia netto

8.3.      Składka PPK obciążająca pracodawcę i jej wpływ na przychód pracownika

9.         Narzut kosztów pracodawcy w liście płac (brutto – brutto)

9.1.      Oskładkowanie ubezpieczeniem społecznym pracodawcy – zasady i wymiar

9.2.      Wartości przekazywane na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych

9.3.      Łączna wartość narzutu kosztów pracodawcy – ustalenie łącznego kosztu pracy

 

Prowadzący: Maciej Derwisz

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej.  Ekspert wykorzystania programu Microsoft Excel w pracy działów księgowo-kadrowych.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online. 

W dniu
01.02.2024r.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osoby 380 zł netto

*3 osoby 370 zł netto

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.