Kontrola i wspomaganie z uwzględnieniem nowych rozwiązań w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego. Godziny dyspozycyjności i zadania pedagoga specjalnego od września 2022 r.

Plan nadzoru, sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Program:

1. Analiza i omówienie zmian w prawie oświatowym od września 2022 r.

2. Priorytety polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Najważniejsze obszary planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym. .

4.  Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli i przepisy przejściowe.

5.  Jak dokonywać oceny pracy nauczycieli od września 2022 r.

6.  Zadania dyrektora szkoły wynikające ze zmian prawa oświatowego w zakresie kontroli i wspomagania.

7. Jak nadzorować i ewidencjonować godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców.

8. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad realizacją zadań przez nauczycieli – specjalistów.

9. Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz wnioski do dalszej pracy.

10.  Przygotowanie planu pracy szkoły, zespołów nauczycielskich, przydziału dodatkowych zadań i obowiązków.

11. Nadzór nad dokumentacją wewnątrzszkolną – zmiany statutu, regulaminów i procedur  od września 2022 r.

12.   Nowe zasady zawieszania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i organizacji nauki zdalnej przez dyrektora szkoły.

13.  Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i wspomaganiu uczniów od września 2022 r.

14.  Zarządzenia  dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

15.  Informacja dyrektora szkoły o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa w szkole.

16. Jak kontrolować rytmiczność realizacji podstawy programowej.

17. Sposoby dokumentowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

18. Które zadania z nadzoru pedagogicznego można powierzyć wicedyrektorowi szkoły? 

19.Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem wniosków formułowanych przez pedagoga specjalnego.

20. Wzory dokumentów, przykładowe plany nadzoru, sprawozdania, uchwały  w sprawie wykorzystania wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Katalog zadań pedagoga specjalnego i innych specjalistów w szkole.

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

9.03.2024 w godz. 10:00-15:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

* 2 osób i więcej 390zł netto / osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.