Program

I.     Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego

a)    nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,

b)    skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,

c)    zmiany w zakresie ustalania podstaw zasiłków,

d)    zmiana wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu,

e)    przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,

f)    obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

II.    Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego

a)    jakie warunki należy spełniać, aby móc korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

b)    termin zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem.

III.    Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych.

IV.    Ograniczenie możliwości składania dokumentów korygujących do ZUS przez pracodawców.

V.    Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych sp. z o.o.

VI.    Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń.

VII.    Zmiany w zasadach podpisywania dokumentów elektronicznych składanych do ZUS.

VIII.    Zmiany w kontrolach ZUS przeprowadzanych u płatników składek.

IX.    Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w okresie wykonywania pracy zarobkowej ( art. 84 ustawy o s.u.s.).

X.    Potrącanie z zasiłków zaległych składek ZUS i nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych – nowe uprawnienie ZUS

a)    cel wprowadzanych zmian w zakresie nadania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nowych uprawnień w dokonywaniu potrąceń,

b)    korzyści i zagrożenia dla ubezpieczonego,

c)    podstawa prawna dokonywania potrąceń,

d)    pobieranie dwóch świadczeń wypłacanych z ZUS za ten sam okres.

XI.     Ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

XII.    Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ubezpieczenia wypadkowego

a)    zmiana sposobu informowania płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,

b)    ujednolicenie definicji zdarzenia uznawanego za wypadek przy pracy na potrzeby różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe i wykazywania zdarzeń w ZUS IWA,

c)    sposób informowania nowych płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe do czasu uzyskania z urzędu statystycznego zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

d)    brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej.

XIII.    Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek i zmiany w umorzeniach składek ZUS.

XIV.    Zmiany w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

a)    zmiana formy wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS od 1 stycznia 2022 r.,

b)    zmiany w zasadach przyznawania „emerytur czerwcowych”.

XV. Zmiany w zakresie Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

XVI. Obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło.

XVII. Obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną – kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.  

XVIII.    Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie ubezpieczeń.

Prowadząca: Aneta Domalewska

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

04.10.2022 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.