Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

PROGRAM:

1.         Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

a.         majątku trwałego;

b.         pozostałych środków trwałych;

c.         wartości niematerialnych i prawnych.

2.         Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce.

3.         Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego (pojedynczy, zbiorczy, sieciowy)

4.         Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

5.         Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w jednostkach:

a.         zobligowanych do stosowania zapisów rozporządzenia w sprawie gospodarowania majątkiem SP

b.         pozostałych jednostkach, w tym samorządowych

6.         Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego

7.         Powoływanie komisji do:

a.         oceny składników mienia ruchomego;

b.         przeprowadzenia przetargu

c.         likwidacji i zniszczenia.

8.         Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

9.         Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

10.       Zasady ustalania wartości rynkowej.

11.       Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej po zmianach z grudnia 2023 r.

12.       Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.

13.       Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

a.         sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);

b.         nieodpłatne przekazanie;

c.         darowizna;

d.         sprzedaż mienia pracownikowi.

14.       Nakłady na składniki mienia ruchomego.

15.       Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

a.         Czy należy prowadzić sprzedaż wszystkich składników mienia ruchomego w tym starych mebli?

b.         Czy każdy pracownik może kupić laptop?

c.         Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?

d.         Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

16.       Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.

17.       Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Jarosław Jurga – Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. 

30.09.2024

w godz. 09.00-14.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.