Program:

1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.

2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.

3. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę.

4. Prawne aspekty odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.

5. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

6. Sposoby powierzania i rozliczania mienia, w tym odpowiedzialność materialna pracowników.

7. Czy zawsze kierownik jednostki może obciążyć pracownika za stwierdzony brak powierzonego majątku?

8. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZUW, ZEAS, urząd gminy, a odpowiedzialność za mienie.

9. Konieczność przeprowadzania okresowej przed inwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych w prowadzonej działalności statutowej jednostki.

10. Wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz uszkodzonych, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników.

12. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Likwidacyjna – komisja wspólna – powołanie, zasady działania oraz niezbędna dokumentacja.

13. Procedura kwalifikacji składników jako zbędnych i zużytych – kto o tym decyduje i czy  zawsze niezbędna jest opinia rzeczoznawcy ?

14. Koszty zaniechanej inwestycji w jednostce budżetowej – trwała utrata wartości środków w budowie – tok postępowania.

15. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych i ich stopnia zużycia.

16. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.

17. Sprzedaż zbędnych składników o znacznej wartości – przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.

18. Darowizna pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi – wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, umowa o nieodpłatnym przekazaniu – obieg dokumentów finansowo – księgowych.

19. Likwidacja – w wyniku sprzedaży na surowce wtórne.

20. Zasady likwidacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wyposażenia, który stanowi odpady zgodnie z ustawą o odpadach.                                      

21. Jak prawidłowo ująć likwidację, sprzedaż lub darowiznę środków trwałych w ewidencji oraz w księgach rachunkowych.

22. Jakie informacje powinna zawierać instrukcja w sprawie gospodarowania majątkiem ruchomym w świetle rozporządzenia.

23. Odpowiedzi na pytania.

24. Wzór  instrukcji oraz załączników do instrukcji w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w samorządowych jednostkach budżetowych.

Prowadzący: Stanisława Elżbieta Majchrzak 

– Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w dużych wojewódzkich jednostkach budżetowych – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Świdnicy . Obecnie prowadzi własną Kancelarię Rachunkową. Mgr zarządzania i przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i finanse – ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych.

W dniu 24.04.2023r.

Ramowy czas trwania szkolenia: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 380 zł netto

*2 osób i więcej- 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/