HARMONOGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany w zasadach udzielania zamówień w projektach UE

1. Podstawa prawna wydania nowych wytycznych
2. Zakres obowiązywania nowych wytycznych
3. Najważniejsze zmiany
a) brak procedury rozeznania rynku
b) nowe progi stosowania określonych procedur
c) komunikacja zamawiający – wykonawca
d) instytucja rażąco niskiej ceny

II. Dokumenty określające zasady udzielania zamówień w ramach projektów

1. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej
2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
3. Umowa o dofinansowanie, regulamin naboru
4. Instrukcje korzystania z Bazy Konkurencyjności
5. Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027
6. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
7. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

III. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
1. Zasady szacowania wartości zamówienia
a) zamówienia na roboty budowlane
b) zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu
c) zamówienia udzielane w częściach – zakaz dzielenia i nakaz łączenia
d) zamówienia długotrwałe – umowy wieloletnie
e) zamówienia niejednorodne
2. Dokumentowanie oszacowania
3. Szacowanie wartości na przykładach – najczęściej popełniane błędy
4. Zamówienia nieplanowane

IV. Wyłączenia ze stosowania wytycznych

1. Obligatoryjne wyłączenia
2. Fakultatywne wyłączenia
a) brak ofert w uprzednim postępowaniu
b) istnieje tylko jeden wykonawca
c) pilna potrzeba
d) brak „zamówień uzupełniających” dla robót budowlanych i usług

V. Zasada konkurencyjności

1. Konflikt interesów, nowy zakres – zasada przejrzystości
2. Opis przedmiotu zamówienia – zasada niedyskryminacji
3. Warunki udziału – zasada proporcjonalności
4. Kryteria wyboru – zasada uczciwej konkurencji
5. Terminy składania ofert

VI. Postępowanie krok po kroku – baza konkurencyjności
1. Publikacja ogłoszenia
2. Pytania do ogłoszenia
3. Zmiana zapytania, zmiana terminów
4. Wybór najkorzystniejszej oferty
a) badanie ofert
b) rażąco niska cena
5. Publikacja rozstrzygnięcia
6. Nowy protokół postępowania

VII. Umowa o udzielenie zamówienia

1. Istotne postanowienia umowy
2. Niedopuszczalne zmiany umowy
3. Możliwe zmiany umowy
4. Rozliczenie wykonania umowy

VIII. Najpoważniejsze błędy
1. Korekty finansowe
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

IX. Pytania do wykładowcy

Prowadzący: Prawnik. Wieloletni pracownik samorządowy, w tym w dziale audytu i kontroli. Specjalista w zakresie systemów zarządzania, prawa pracy, zamówień publicznych. Praktyk w kontroli działalności jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadził szereg audytów dokumentacji kontroli zarządczej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji procedur wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Szkolenia prowadzi w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Ważnym elementem szkoleń jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki

21.06.2024

04.09.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400zł netto

*2 osób i więcej 390 zł netto/osoba

*3 osób i więcej 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.