I. Sprawozdawczość zamówień publicznych

 

1. Wzór sprawozdania – rozporządzenie

 2. Zagadnienia techniczne – zasady wypełniania formularza

3. Zakres podmiotowy sprawozdania – kto sporządza sprawozdanie

4. Zakres przedmiotowy sprawozdania – co ujmujemy w sprawozdaniu

5. Zamówienia nieujmowane w sprawozdaniu

6. Zasady sporządzania sprawozdania

a) określenie wartości zamówienia

b) ustalenie terminu udzielenia zamówienia

c) ustalenie wartości umów – aneksy, zmiany wartości

d) umowy wieloletnie, umowy niezrealizowane

e) dotacje w sprawozdaniu

f) umowy dotyczące nieruchomości

g) zamówienia udzielane wspólnie

7. Przykłady wydatków ujmowanych w sprawozdaniu – najczęstsze problemy

8. Źródło danych do sprawozdania – rejestr zamówień

9. Odpowiedzialność za niesporządzenie sprawozdania

 

II. Planowanie zamówień publicznych – podstawa prawidłowego podziału na zamówienia do 130000 zł i od 130000 zł

 

1. Definicja zamówienia publicznego – jak odróżnić zamówienia od innych wydatków – umowa, odpłatność, strony umowy, przedmiot umowy

2. Ustalenie wartości zamówieniach – nowe sposoby szacowania

a) zasady szacowania wartości zamówień – jak unikać błędów

b) zamówienia na roboty budowlane

c) zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się okresowo i realizowane sukcesywnie

d) zamówienia udzielane w częściach – zakaz dzielenia i nakaz łączenia

e) zamówienia długotrwałe – umowy wieloletnie

f) zamówienia niejednorodne

3. Szacowanie wartości na przykładach – najczęściej popełniane błędy

4. Plan zamówień (postępowań) – sposób planowania pracy

a) podstawy prawne sporządzania planu

b) znaczenie, funkcje planu, zakres, pożądana zawartość planu

c) plan zamówień a plan finansowy jednostki

5. Zamówienia nieplanowane

 

III. Zasady udzielania zamówień do 130000 zł – jak przeprowadzić prawidłową procedurę

 

1. Podstawy prawne udzielania zamówień do 130000 zł

2. Wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych

a) celowość, oszczędność, efektywność, skuteczność

b) gospodarne wydatkowanie środków publicznych

3. Normy określone w Kodeksie cywilny

a) zasada swobody umów – co można zawrzeć w umowie

b) sposoby zawierania umów – przykłady jak wybierać wykonawcę

4. Zasady dotyczące zamówień do 130000 zł

a) zachowanie uczciwej konkurencji

b) równe traktowanie wykonawców

c) proporcjonalność i przejrzystość – minimum formalności

d) jawność – obowiązki w zakresie dostępu do informacji publicznej

e) pisemność – nowa definicja

 

IV. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – skutki błędów

 

1. Nieprawidłowe oszacowanie wartości

2. Udzielenie zamówienia niewłaściwemu wykonawcy

3. Nieuprawnione łączenie lub dzielenie zamówień

4. Niewykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

5. Inne błędy związane z udzielaniem zamówień

 

V. Pytania do prowadzącego

Prowadzący: Prawnik. Wieloletni pracownik samorządowy, w tym w dziale audytu i kontroli. Specjalista w zakresie systemów zarządzania, prawa pracy, zamówień publicznych. Praktyk w kontroli działalności jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadził szereg audytów dokumentacji kontroli zarządczej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji procedur wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Szkolenia prowadzi w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Ważnym elementem szkoleń jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki

 

 

27.09.2023r. w godz. 9:00-14:00

lub

9.10.2023r. w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 365 zł netto

*2 osób 345 zł netto/osoba

*3 osób 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.