PROGRAM:

I. Podstawy prawne ochrony danych osobowych

1. Rozporządzenie unijne (RODO): zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny

2. Krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku,

3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej,

4. Nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych (projekt z dnia 12 września 2017 roku),

 

II. Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych – zakres i różnice

1. Dane osobowe – podstawowe i wrażliwe

 

III. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie.

1. Zbiór danych,

2. Przetwarzanie,

3. Administrator danych,

4. Podmiot przetwarzający,

5. Odbiorca,

6. Dane dotyczące zdrowia,

7. Dane genetyczne,

8. Privacy by Design

9. Privacy by Default

10. Inne,

 

IV. Ogólne zasady ochrony danych osobowych placówki oświatowej

1. Działanie zgodne z prawem,

2. Ograniczenie celu,

3. Minimalizacja danych,

4. Prawidłowość,

5. Ograniczenie przechowywania,

6. Integralność i poufność

7. Rozliczalność

8. Obowiązki dyrektora szkoły

9. Przygotowanie Systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnego z RODO

10. Upoważnienia

11. Uprawnienia

12. Renegocjacje umów z zewnętrznymi podmiotami/ dostawcami usług (np. zewnętrzna księgowość, archiwum)

13. Zgody na przetwarzanie danych osobowych

14. Monitoring

15. Zdjęcia i dyplomy na korytarzach

16. Wysłanie podopiecznego do poradni

 

V. Prawa i obowiązki placówki oświatowej jako administratora danych

1. Obowiązki informacyjne,

2

2. Obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i

organizacyjnych,

3. Zasady powierzenia przetwarzania danych,

4. Umowa powierzenia przetwarzania – charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy,

5. Obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych,

6. Przetwarzanie numeru PESEL

7. Opieka nad dziećmi w szkole

 

VI. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Prawo dostępu,

2. Prawo sprostowania,

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania,

 

VII. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przygotowanie i wdrożenie.

1. Polityka ochrony danych osobowych,

2. Rejestr czynności przetwarzania,

3. Ocena skutków dla ochrony danych,

 

VIII. Inspektor ochrony danych.

1. Charakterystyka ogólna,

2. Status IOD,

3. Podstawa zatrudnienia,

4. Uprawnienia i obowiązki,

5. Odpowiedzialność,

 

IX. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

1. Kodeks ochrony danych osobowych w oświacie,

2. Proces certyfikacyjny – zasady i korzyści,

 

X. Organy nadzorcze – postępowania kontrolne.

1. Zasady i tryb prowadzenia postępowań kontrolnych,

 

XI. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna.

1. Środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane,

2. Odpowiedzialność cywilna,

3. Sankcje administracyjne,

Prowadzący: Adam Parysz
Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

w dniu

16.05.2024

Ramowy czas trwania: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/