Cel szkolenia:

Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac
z uwzględnieniem aktualnych przepisów. Obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, potrącania z wynagrodzeń.

 

Szkolenie przeznaczone jest:

Dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

 

PROGRAM:

 

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA

1.         Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe.

2.         Regulamin wynagradzania.

3.         Ochrona wynagrodzenia za pracę.

4.         Z czego składa się wynagrodzenie.

5.         Minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

6.         Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

7.         Ograniczenie składek ZUS. Roczny limit w 2023 r. Przekroczenie trzydziestokrotności.

8.         Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – wysokość podstawy w 2023 r.

9.         Skala podatkowa w 2023 r.

10.       Kwota wolna od podatku w 2023 r.

11.       Ogólne zasady stosowania kwoty wolnej od podatku.

12.       Kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek.

13.       Zasady składania / wycofywania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki podatku.

14.       Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek.

15.       Okres obowiązywania złożonych oświadczeń i wniosków.

16.       Wyłączenie odpowiedzialności płatnika.

17.       Nowy wzór oświadczenia PIT-2 obowiązujący od 2023 r.

18.       Koszty uzyskania przychodów.

19.       Warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów.

20.       Przychody z innych źródeł, a koszty uzyskania przychodów.

21.       Interpretacja dotycząca stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

22.       Moment powstania przychodów.

23.       Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca przychodów.

24.       Zakres pracowniczych przychodów.

25.       Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca zakresu przychodów ze stosunku pracy.

26.       Dochód pracownika.

27.       Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZAĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

1.         Definicja przychodu.

2.         Zmiany w ustawie zdrowotnej.

3.         Dochody zwolnione, a składka zdrowotna.

4.         Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej na dzień 31 grudnia 2021 r.  – nowy art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej.

5.         Przykłady wyliczenia list płac z obniżeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

6.         Przykłady naliczenia list płac.

7.         Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.).

8.         Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu.

9.         Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana etatu w trakcie miesiąca.

10.       Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca.

11.       Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

12.       Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

13.       Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w wyliczaniu odpraw, odszkodowań, nagród jubileuszowych.

STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY ZASIŁKOWEJ

1.         Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku.

2.         Zasiłek chorobowy na przełomie roku.         

3.         Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego.

4.         Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy.

5.         Przesłanki przysługiwania zasiłku chorobowego.

6.         Komu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

7.         Okres zasiłkowy.

8.         Wysokość zasiłku chorobowego.

9.         Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

10.       Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia.

11.       Zmiany w zakresie ustalania podstaw zasiłków.

12.       Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu.

13.       Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych.

14.       Świadczenie rehabilitacyjne.

15.       Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego.

16.       Nieuwzględniane składniki wynagrodzenia.

17.       Wliczanie premii, nagród i innych składników wynagrodzenia.

18.       Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy umowa zlecenia została zawarta

z własnym pracodawcą.

19.       Zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

20.       Zmiana umowy o pracę i jej wpływ na naliczenie wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego.

21.       Ustalanie nowej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego.

 

UMOWY CYWILNOPRAWNE W ASPEKCIE SKŁADKOWO-PODATKOWYM

I.         Charakterystyka umów prawa cywilnego

1.         Umowa zlecenia.

2.         Umowa o dzieło.

3.         Swoboda kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego.

4.         Minimalna stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia/o świadczenie usług.

II.        Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorców

1.         Ogólne zasady dotyczące podlegania i zgłaszania do ubezpieczeń.

2.         Umowy zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczeń.

3.         Wykonywanie kilku umów zleceń.

4.         Umowa zlecenia wykonywana przez studenta albo ucznia.

5.         Zleceniobiorca emeryt lub rencista.

6.         Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę zlecenia.

III.      Ustalanie podstawy wymiaru składek

1.         Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

2.         Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3.         Ustalanie składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4.         Umowa zlecenie jako jedyny tytuł ubezpieczeń.

5.         Umowa zlecenia zawarta z osobą będącą jednocześnie pracownikiem innego podmiotu.

6.         Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.

7.         Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy.

8.         Wyliczenie umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

9.         Wniosek o niepobieranie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umowy zlecenia. Kiedy zleceniobiorca będzie mieć prawo do złożenia takiego wniosku – przesłanki.

IV.      Stosowanie ustawy zasiłkowej w naliczaniu umów zlecenia

1.         Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

2.         Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego.

3.         Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego zleceniobiorców i jego wysokość.

4.         Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego.

5.         Podstawa wymiaru zasiłków.

6.         Podstawa wymiaru zasiłków, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracodawcą.

7.         Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy.

 

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

1.         Zasady dokonywania potrąceń

2.         Kwoty wolne od potrąceń

3.         Zbieg tytułów

 

Prowadzący: Aneta Domalewska 

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

l Dzień – 07.09.2024 w godz. 9:00-14:00

ll Dzień – 10.09.2024 w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*760zł netto/osoba/2 dni szkoleniowe

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.