Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z projektu przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r.

Program:

 1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji:
  1. rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
  2. postępowanie egzekucyjne w administracji- cechy charakterystyczne ( źródla prawa, organy, strony, uczestnicy postępowania itp),
  3. egzekucja administracyjna a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
  4. źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,
  5. zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
 1. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
  1. obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie, instytucja przedawnienia,
  2. wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
  3. wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
  4.  
 1. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
  1. wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość, inni uczestnicy postępowania.

 

 1. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
  1. postępowanie wierzycielskie- obowiązki wierzyciela, wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ, skarga na bezczynność wierzyciela,
  2. Postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych, zasady
   wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków treść upomnień, wysokość kosztów postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki,
  3. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego,
  4.  Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym,
  5.  Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW,
  6. badanie dopuszczalności egzekucji, przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
  7. termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
  8.  sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu sprawie sprzeciwu,
  9.  zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu,
  10. stosowanie środków  w egzekucji administracyjnej.
    
 1. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania
  egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.
  7. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich
  rozwiązania na sytuację wierzyciela.
 2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
  10. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela.
  a) definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.
  b) opłata manipulacyjna;
  c) opłata egzekucyjna,
  d) opłata za czynności egzekucyjne,
  e) wydatki egzekucyjne.
  f) przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,
  g) przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji,
  h) obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,
  i) wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania  egzekucyjnego
  j) przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,
 4. k) uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.
 5. Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw przyjętego przez Rząd w dniu 3 stycznia 2023r.  i ich charakteru:
  1. uproszczenie zasady  przedawnienia kosztów upomnienia i odstąpienia przez wierzyciela od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stopniu mającym wpływ na systemy informatyczne wierzycieli;.
  2.  usprawnienie korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych;
  3.  uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego; usprawnieniu egzekucji z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka w przypadku, gdy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) odpowiedzialność zobowiązanego za zobowiązanie podatkowe obejmuje majątek wspólny, a także z majątku obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową, jeżeli własność tego majątku przeszła na inny podmiot;  doprecyzowaniu regulacji w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego;
  4.  usprawnienie pracy organów egzekucyjnych w przypadku, gdy zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego dokonał więcej niż jeden organ egzekucyjny;
  5.  doprecyzowanie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych;
  6.  usprawnienie realizacji przez bank, jako dłużnika zajętej wierzytelności, zajęcia rachunku bankowego, a także usprawnienie rozliczania środków pieniężnych uzyskanych z rachunku VAT;
  7.  doprecyzowanie przepisów o egzekucji z prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy;
  8.  dostosowanie przepisów ustawy regulujących egzekucję z ruchomości do przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa celnego;
  9.  usprawnienie egzekucji z nieruchomości;
  10.  usprawnienie postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych w przypadku niedotrzymywania terminu płatności rat ustalonych decyzją lub postanowieniem właściwego organu.
  11. inne proponowane zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Adresat szkolenia: szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów szeroko rozumianej administracji publicznej prowadzących postępowanie z ramienia wierzyciela lub organu egzekucji administracyjnej, radcowie prawni.

Przedmiot szkolenia i korzyści: uczestnicy poznają w ujęciu praktycznym zagadnienia związane z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej ( z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji przyjęte przez Rząd 3 stycznia 2023r.

Prowadzący: Małgorzata Czartoryska– prawnik, specjalista z zakresu zagadnień związanych z finansami publicznymi i egzekucją administracyjną oraz zagadnieniami systemów kancelaryjnych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej w Warszawie oraz przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu oraz licznych firm szkoleniowych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw /Ministerstwo Transportu i Budownictwa/, UOKiK-u, komorników skarbowych, urzędów miast, starostw powiatowych itp.        

24.11.2023 r. w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.