Program

 1.         Dokumentacja szkoły i dokumentacja szkolna – zmiany w przepisach prawa.

2.         Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Uzgadnianie i zatwierdzanie przez dyrektora archiwum państwowego.

3.         Systemy kancelaryjne (instrukcja kancelaryjna i likwidacja dokumentów)

4.         Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych; korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja tajna i poufna.5. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:

–  nowy obowiązek w postaci prowadzenia metryki akt załatwianych spraw,

– przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,

– wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii;

– nowe zasady wydawania odpisów arkusza ocen.

5.         Tworzenie teczek, zbiorów dokumentacji:

– dokumentacja organizacyjna (m. in.: statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia, rejestry, regulaminy);

– dokumentacja administracyjna (m. in.: karty drogowe, delegacje, arkusze inwentaryzacyjne, BHP, zamówienia, rejestr pieczęci, książka korespondencyjna);

– dokumentacja pracownicza (min.: teczki osobowe, listy płac, karty zarobkowe, karty zasiłkowe, wnioski urlopowe, upoważnienia);

– dokumentacja finansowa (min.: dowody księgowe, bilanse, rozliczenia z US);

– dokumentacja unijna (min.: projekty unijne);

–  pozostała dokumentacja (min: kontrole, sprawozdawczość z działalności, zaświadczenia).

6.         Archiwizowanie dokumentacji i zasady jej przekazywania do Archiwum zakładowego\składnicy akt. Kategorie archiwalne ich znaczenie i cel stosowania.

7.         Brakowanie (niszczenie dokumentacji) – protokoły niszczenia dokumentacji.

8.         Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego, Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego.

9.         Rozwiązanie stosunku pracy – protokolarne rozliczenie się pracownika z wytworzonej dokumentacji.

10.       Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole.

11.       Rejestr pieczęci firmowych i pieczęci urzędowych.

12.       Prowadzenie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej – nowe regulacje prawne.

13.       Dyskusja. przykłady dobrych praktyk.

14.       Omówienie pakietu wzorów dokumentów i ich wykorzystania w prowadzeniu sekretariatu.

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

27.06.2024

23.08.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

* 2 osób 380 zł netto / osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.