1.         Działalność socjalna – podstawy prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy.

2.         Tworzenie ZFSŚ– kryteria i wymogi ustawowe – NOWE ZASADY TWORZENIE ZFŚS po 1 stycznia 2017 r.

•          Pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia ZFŚS oraz firmy dobrowolnie tworzące ZFŚS

•          Przejęcie pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, a obowiązki w zakresie ZFŚS

3.         Zasady tworzenia / zmiany regulaminu ZFŚS: krok po roku.

•          Zmiana ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

•          Rola związków zawodowych / przedstawiciela pracowników w tworzeniu ZFŚŚ oraz nadzorze nad działalnością socjalną pracodawcy.

•          Podstawy działania i rola Komisji Socjalnej.

i.          Komisja Socjalna jako organ opiniodawcy i doradczy pracodawcy,

ii.         powołanie Komisji,

iii.        skład Komisji,

iv.        szczegółowe uprawnienia i zakres działania Komisji Socjalnej,

v.         zapisy w regulaminie ZFSS regulujące funkcjonowanie Komisji Socjalnej

4.         Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach działalności finansowanej ze środków ZFŚS.

•          formy wypoczynku krajowego i za granicą

•          działalność kulturalno – oświatowa,

•          działalność sportowa,

•          działalność rekreacyjna,

•          pomoc mieszkaniowa:

vi.        zwrotna – pożyczki mieszkaniowe/ remontowe, w tym zasady przyzwania, poręczenie, oprocentowanie, zwrot i umorzenie pożyczki.

vii.       bezzwrotna pomoc mieszkaniowa,

•          pomoc materialna: rzeczowa i finansowa

•          zakładowe przedszkola i żłobki, kluby dziecięce.

5.         Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przy prowadzeniu działalności socjalnej obowiązujące od 4 maja 2019 r.

•          Jakie dane może pozyskiwać pracodawca

•          Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przy prowadzeniu zfśs

•          Przetwarzanie danych szczególnie wrażliwych (stan zdrowia) możliwości pracodawcy i obowiązki

•          Okres przechowywania pozyskanych danych osoby uprawnionej

6.         Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

•          Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna jako okoliczności warunkujące przyznanie świadczeń z ZFSS w świetle aktualnych interpretacji Sądu Najwyższego i organów kontroli (ZUS, US).

•          Kryterium dochodowe – możliwe warianty. Przykłady uregulowań.

•          Oświadczenie w sprawie dochodów członków rodziny (dzieci, małżonka) celem uzyskania świadczeń z ZFŚS, a ochrona danych osobowych.

•          Stanowisko GIODO oraz wyrok Sądu Najwyższego w sprawie żądania zeznania rocznego PIT oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o przychodach małżonka oraz innych osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe z uprawnionym do doświadczeń z ZFŚS.

•          Imprezy integracyjne, spotkania świąteczne oraz kulturalno – oświatowe organizowane za środki z ZFŚS – najnowsze interpretacje organów podatkowych w roku 2020!!!!

•          Konsekwencje prawne naruszenia kryterium socjalnego podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS, w tym zobowiązanie pracodawcy wobec ZUS dot. oskładkowania wypłacanych świadczeń.

7.         Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS.

•          Pracownicy oraz rodziny pracowników – pojęcie pracownika oraz definicje pojęcia „rodziny”.

•          Emeryci, renciści byli pracownicy i ich rodziny jako krąg osób ustawowo uprawnionych do świadczeń z ZFŚS w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego.

•          Inne osoby uprawnione doświadczeń wymienione w regulaminie ZFŚS (osoby żyjące w związkach nieformalnych z uprawnionymi, zleceniobiorcy, dzieci i wdowy/wdowcy po zmarłym pracowniku itp.)

8.         Zapisy regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc z funduszu.

•          Protokół z posiedzenia komisji socjalnej

•          Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy

•          Regulamin pożyczek mieszkaniowych

•          Wniosek o przyznanie świadczenia/ usługi z ZFŚS

•          Oświadczenie pracownika o dochodach w rodzinie

•          Decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS

•          Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS

•          Wypłata świadczeń powiązanych z urlopem. Kryteria ustawowe.

•          Zasady dotyczące wypłaty świadczeń powiązanych z urlopem

9.         Świadczenia urlopowe a działalność socjalna

•          Świadczenia urlopowe, a składki ZUS.

•          Kiedy pracodawca może zrezygnować z wypłaty świadczeń urlopowych w procedury obowiązujące pracodawców w 2020 r.

•          Konsekwencje prawne naruszenia przepisów ustawy w zakresie przyznania i wypłaty świadczeń urlopowych

10.       Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców,

11.       Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu administrowania funduszem.

12.       ZMIANA WYSOKOŚCI Corocznego odpisu na fundusz socjalny. Postawa naliczenia odpisu w b.r.

•          odpis podstawowy oraz jego zwiększenia w 2019 r., a korekta odpisu na 31 grudnia.

•          NOWOŚĆ pierwsza w historii zmiana odpisu na zfśs w trakcie roku kalendarzowego

•          Zasady obliczania przeciętnej liczby osób zatrudnionych celem dokonania odpisu na ZFŚS metodami:

i.          uproszczoną

ii.         chronologiczną

iii.        arytmetyczną

•          prowadzenie odrębnego konta ZFŚS

•          terminy przekazywania środków funduszu w ramach odpisu podstawowego, fakultatywnego i zwiększeń na rachunek ZFŚS,

•          odpisy jako koszt działalności pracodawcy w 2016 r.

i.          Korekta kosztów podatkowych z tytułu odpisów.

•          Odpisy na rok 2020 – planowana wielka podwyżka

13.       Wydatki z ZFŚŚ, a podatek VAT w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.

14.       Świadczenia oraz dofinansowanie z ZFŚS jako dochód pracownika, a zwolnienia podatkowe w 2020 r. – najnowsze przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i interpretacje organów podatkowych!!!

•          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – wyższe zwolnienia podatkowe dla świadczeń socjalnych.

•          Świadczenia z Funduszu Socjalnego, które nie stanowią przychodu dla uprawnionego – konsekwencje wyroku TK z 2014 r. 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13!!!

•          Istotne zmiany w interpretacji przepisów podatkowych na przestrzeni ostatnich miesięcy!!!

•          Limity kwotowe zwolnienia od podatku dochodowego w zależności od rodzaju przyznanych świadczeń oraz źródeł ich finansowania

•          Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji Ministra Finansów.

•          zapomogi z ZFŚS – kwota wolna od podatku.

•          Opodatkowanie bonów towarowych

•          Opodatkowanie paczek świątecznych

•          Opodatkowanie usług częściowo finansowanych z ZFŚS, a częściowo z innych źródeł, w tym środków obrotowych pracodawcy.

•          Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, a podatek dochodowy. Interpretacje

•          Umorzenie pożyczki mieszkaniowej, a powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązki pożyczkobiorcy oraz pracodawcy wobec urzędu skarbowego w świetle interpretacji organów podatkowych.

15.       Wypłata świadczeń i dofinansowania z ZFŚS – kiedy powstanie obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne. Interpretacje, orzecznictwo SN. Przykłady: kiedy ZUS może zobowiązać pracodawcę do naliczenia i odprowadzenia składek od wypłat z ZFŚS.

16.       Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚŚ. Procedury odwoławcze w przypadku decyzji pracodawcy o nieprzyznaniu świadczenia z ZFŚS.

17.       Potrącenia komornicze z ZFŚS.

•          interpretacje Ministerstwa Sprawiedliwości oraz resortu pracy w sprawie potrąceń komorniczych ze świadczeń przyznanych osobie uprawnionej z ZFŚS.

18.       Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS: najczęściej spotykane nieprawidłowości. Konsekwencje karne.

•          Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

19.       Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

KRZYSZTOF KOWALIK – Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów, pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

07.05.2024 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.