PROGRAM SZKOLENIA:

1.         Ochrona danych osobowych przechowywanych w dziale kadr: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

•          Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

•          Zmiany w przepisach w zakresie ochrony danych osobowych

•          Prawa osoby, której dane dotyczą

•          Zabezpieczenie danych osobowych

•          Zmiany przepisów kodeksu pracy w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników,

•          Rekrutacja pracowników zgodna z RODO oraz przepisami KP.

 

2.         Nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące ochrony danych osobowy

 

•          Zmiana przepisów kodeksu pracy

•          Rekrutacja pracownika – nowy zakres dostępnych informacji

•          Dane pracownika – czego może żądać pracodawca

•          Dane biometryczne w stosunku pracy – zakres i sposób uzyskania

•          Monitoring w miejscu pracy

 

3.         Obowiązek archiwizowania dokumentów kadrowych

 

•          Nowe terminy archiwizowania akt osobowych

•          Przepisy przejściowe z zakresie archiwizacji akt osobowych

 

4.         Jak prowadzić akta osobowe pracowników

•          Zmiana zasad prowadzenia akt osobowych

•          Elektronizacja teczek akt osobowych

•          Procedura przejścia z formy papierowej na elektroniczną – jakie obowiązki będzie posiadał pracodawca

•          Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie udostępniania dokumentacji pracowniczej

 

5.         Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej

 

•          Nowa struktura akt osobowych

•          Zasady prowadzenia akt osobowych według nowego rozporządzenia  o aktach osobowych

•          Wdrożenie zasad wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz ich elektronizacją z 10 stycznia 2018 r.

•          Nowa ewidencja czasu pracy – obowiązki pracodawcy i jej zawartość

•          Termin wdrożenia i dostosowania się nowych zasad i obowiązków

 

6.         Omówienie poszczególnych części akt osobowych

 

•          Dokumentacja gromadzona na etapie rekrutacji

•          Nawiązanie stosunku pracy – nowe zasady nawiązywania umów o pracę

•          Treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę

•          Nowe możliwości w zakresie nawiązywania zmiany i rozwiązywania umów o pracę – elektronizacja stosunku pracy

•          Świadectwo pracy – nowe zasady wydawania świadectw pracy

•          Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy

 

7.         Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 

•          Ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

•          Nowe zasady związane z tworzeniem Regulaminu wynagradzania

•          Ochrona wynagrodzenia za pracę.

•          Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

 

8.         CZAS PRACY – jak prowadzić ewidencję czasu pracy oraz jak rozliczać czas pracy pracowników w różnych systemach czasu pracy.

 

•          Definicja czasu pracy – art. 128 § 1 k.p.

•          Normy i ogólny wymiar czasu pracy

•          Okresy odpoczynku

•          Systemy i rozkłady czasu pracy

•          Praca w godzinach nadliczbowych

•          Praca w porze nocnej

•          Praca w niedziele i święta

 

9.         Urlopy pracownicze

 

•          Urlop wypoczynkowy

•          Urlopy bezpłatne

•          Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

10.       Jakie są zasady kierowania na szkolenia BHP i obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

 

•          Zmiany dotyczące badań profilaktycznych u nowego pracodawcy

•          Nowe wzory orzeczeń lekarskich oraz skierowania na badania profilaktyczne

 

11.       Wykroczenia uregulowane w kodeksie pracy

 

12.       Wzory dokumentów pracowniczych

 

•          Omówienie dokumentów, które mogą być tworzone w formie elektronicznej

 

Prowadzący: KRZYSZTOF KOWALIK – Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów, pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

19.01.2024r.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.