Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzanych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy ich sporządzaniu.

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane istotne problemy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas sporządzania sprawozdań finansowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

PROGRAM:

1.         Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

2.         Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego

a.         Czynności inwentaryzacyjne

b.         Odpis aktualizujący należności

c.         Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych

d.         Plan wydatków niewygasających

e.         Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań

f.         Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych

g.         Rozliczenie inwentaryzacji

h.         Uzgodnienie wewnętrzne ksiąg rachunkowych

i.          Naliczenie amortyzacji

j.          Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

3.         Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja

a.         Wartości niematerialne i prawne:

b.         Rzeczowe aktywa trwałe:

c.         Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):

d.         Należności długo- i krótkoterminowe:

e.         Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:

f.         Różnice inwentaryzacyjne:

g.         Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:

h.         Fundusz:

i.          Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

4.         Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu

a.         Rozliczenie wyniku finansowego

b.         Księgowania w roku następnym

5.         Bilans

a.         Ewidencja księgowa rocznych przeksięgowań

b.         Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu

c.         Powiązanie pozycji bilansu z kontami księgi głównej

6.         Rachunek zysków i strat

a.         Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu

b.         Powiązanie pozycji RZiS z klasyfikacją budżetową

7.         Zestawienie zmian w funduszu jednostki

a.         Konto 800 Fundusz jednostki – zasady ewidencji

b.         Treść ekonomiczna poszczególnych wierszy bilansu

c.         Powiązanie pozycji ZZWF z ewidencją bilansową

8.         Informacja dodatkowa

a.         Konta pozabilansowe w informacji dodatkowej;

b.         Pozostałe objaśnienia w informacji dodatkowej;

c.         Wycena aktywów do informacji dodatkowej

d.         Zakres informacji w formie opisowej do informacji dodatkowej

9.         Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przeksięgowania z tym związane

10.       Zagadnienia problemowe

a.         Zestawienia obrotów i sald kont – obowiązujące terminy sporządzania

b.         Korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego

c.         Korygowanie sprawozdań finansowych

d.         Przekazywanie i publikowanie w BIP sprawozdań finansowych

e.         Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem?

Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa).

f.         Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?

11.       Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Jarosław Jurga – Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.