Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla oświaty i kultury

Adresaci: Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Celem szkolenia: jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych wynikające z protokołów organów kontroli RIO i NIK.

 

Program:

I. Środki trwałe i ich klasyfikacja

1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych,

2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi,

3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11,

4. Podział i i zasady klasyfikowania środków trwałych,

5. Wartości niematerialne i prawne – definicja i zasady ich ewidencji,

6. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym – polityka rachunkowości, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcja inwentaryzacyjna jako podstawa prawidłowej ewidencji majątku jednostki,

7. Środki trwałe własne i obce – jak ewidencjonować i jak i kiedy inwentaryzować

II. Ustalenie wartości początkowej – wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych

1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem z ustaleniem dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych (013/072), zasady jej ustalania oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,

2. Jak ewidencjonować zestawy komputerowe, części składowe i peryferyjne?

3. Jak ewidencjonować środki trwałe w przypadku przemieszczania lub korzystania z kilku monitorów jednocześnie?

4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

o określenie ceny nabycia,

o kosztu wytworzenia,

wartości godziwej,

o trwałej utraty wartości

III. Środki trwałe w budowie, a pojęcie inwestycji wg ustawy o rachunkowości:

1. Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku):

o pojęcie środków trwałych w budowie,

o zasady ewidencji środków trwałych w budowie,

o jakie koszty należy zaliczyć do wydatków inwestycyjnych.

2. Zasady zakończenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji środków trwałych,

3. Obieg dokumentów i związana z tym odpowiedzialność pracowników w procesie inwestycyjnym – kiedy protokoły OT, a kiedy PT,

4. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych w budowie wg organów kontroli i GKO

IV. Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych w przypadku:

o nabycia,

o użyczenia,

o nieodpłatnego przekazania,

o nieodpłatnego otrzymania,

o przeniesienia, przemieszczenia,

o likwidacji,

o sprzedaży

1. Ujawnienie środka trwałego, a co z amortyzacją,

2. Obowiązek czy dowolność przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku zmiany kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej za majątek w danym dziale, wydziale, pokoju?

3. Czy można dochodzić zwrotu równowartości środka trwałego w przypadku braku inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej?

4. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące nabycia, przekazania, otrzymania i użyczenia środków trwałych wg organów kontroli

V. Dokumentacja dotycząca wartości niematerialnych i prawnych:

o zakup,

o aktualizacja,

o rozbudowa czy ulepszenie,

o likwidacja.

1. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – metoda, termin, niezbędna dokumentacja.

2. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO

VI. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych:

o obowiązek czy dowolność stosowania dokumentów dotyczących zmiany miejsca użytkowania środków trwałych (MT)?.

VII. Stosowanie „wywieszek” w pomieszczeniach:

o jakie przepisy zobowiązują jednostki do stosowania wykazów środków trwałych w formie „wywieszek” w poszczególnych pomieszczeniach – czy można ich nie stosować?

VIII. Amortyzacja środków trwałych:

1. metody, stawki – kto za to odpowiada?

2. ustalenie wartości rezydualnej – końcowej,

3. kiedy należy wstrzymać amortyzację?

4. czy kilkumiesięczny okres wyłączenia z użytkowania (remont) środka trwałego wyklucza naliczanie amortyzacji?

IX. Kto odpowiada za klasyfikację i inwentaryzację środków trwałych w jednostkach obsługiwanych i obsługujących (CUW, ZUW, ZEAS i inne),

X. Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jsfp po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów – w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów?

XI. Czy przekazując pracownikom do używania składniki majątkowe, kierownik wyzbywa się odpowiedzialności za ich brak? A jeżeli tak, to kiedy?

XII. Zapewnienie kontroli nad majątkiem – przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem.

XIII. Odpowiedzialność za majątek trwały w świetle dyscypliny finansów publicznychhttps://d.adroll.com/cm/r/out?adroll_fpc=5455abf90533d59a40613684b84593fd-1581078496389&xid_ch=f&advertisable=I5LX7SQGMBGY5EQUKUSB2Shttps://d.adroll.com/cm/b/out?adroll_fpc=5455abf90533d59a40613684b84593fd-1581078496389&xid_ch=f&advertisable=I5LX7SQGMBGY5EQUKUSB2Shttps://d.adroll.com/cm/x/out?adroll_fpc=5455abf90533d59a40613684b84593fd-1581078496389&xid_ch=f&advertisable=I5LX7SQGMBGY5EQUKUSB2Scid:image004.png@01D8393B.641E7140

Prowadzący: Stanisława Elżbieta Majchrzak – Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w dużych wojewódzkich jednostkach budżetowych – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Świdnicy . Obecnie prowadzi własną Kancelarię Rachunkową. Mgr zarządzania i przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i finanse – ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych.


2.10.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.