1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.

2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych.

3. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa Kodeks Pracy.

4. Aktualne przepisy w zakresie systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz obowiązków dyrektorów.

5. Podstawowe składniki wynagrodzenia nauczyciela oraz ustalanie prawa do ich wypłaty – wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo, świadczenie „na start”.

6. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych – składniki wynagrodzenia, w tym dodatki.

7. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i innych pracowników oświaty.

8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) pracowników szkół i placówek oświatowych.

9. Ustalanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w szkole.

10. Godziny nadliczbowe. Zasady przyznawania i wynagradzania za wypracowane godziny nadliczbowe. Limity godzin.

11. Szczegółowe omówienie przyznawania dodatków funkcyjnych oraz ich wysokość.

12. Nagrody i dodatki wyrównawcze w oświacie.

13. Dodatek specjalny- za co przyznajemy, jak długo wypłacamy oraz w jakiej wysokości.

14. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i urlopy dla poratowania zdrowia.

15. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy oraz uprawnieniami rentowymi i emerytalnymi.

16. Skala podatkowa – proponowane zmiany

17. Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym

18. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych.

19. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian dla pracowników do 26 roku życia.

20. Pracownicze Plany Kapitałowe. Składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy, z uwzględnieniem obowiązkowej i dobrowolnej składki po stronie pracownika oraz obowiązkowej i dobrowolnej składki po stronie pracodawcy.

21. Omówienie zasad przygotowania Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi. Podział na stanowiska urzędnicze i pracownicze

22. Uzgodnienia ze Związkami zawodowymi – zasady dokonywania uzgodnień Regulaminu. Wynagradzania ze Związkami Zawodowymi.

23. Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci, a konsekwencje prawne  dla pracodawcy.

23.08.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.