Program:

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.

2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i innych pracowników

     pedagogicznych.

3. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie

    wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa Kodeks Pracy.

4. Aktualne przepisy w zakresie systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi

    szkół i przedszkoli oraz obowiązków dyrektorów.

3. Podstawowe składniki wynagrodzenia nauczyciela oraz ustalanie prawa do ich wypłaty –

     wynagrodzenie zasadnicze,  dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny,

     w tym dodatek za wychowawstwo, świadczenie  „na start”.

4. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych –  składniki wynagrodzenia, w tym

     dodatki.

5. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i innych pracowników oświaty.

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) pracowników szkół i placówek

    oświatowych.

8. Ustalanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w szkole.

9. Godziny nadliczbowe. Zasady przyznawania i wynagradzania za wypracowane godziny

    nadliczbowe. Limity godzin.

10. Szczegółowe omówienie przyznawania dodatków funkcyjnych oraz ich wysokość.

11. Nagrody i dodatki wyrównawcze w oświacie.

12. Dodatek specjalny- za co przyznajemy, jak długo wypłacamy oraz w jakiej wysokości.

13. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i urlopy dla poratowania zdrowia.

14. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy oraz uprawnieniami rentowymi i

     emerytalnymi.

15. Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022.

16. Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 –

    program Polski ŁAD.

17. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych.

18. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019

     roku dla pracowników do 26 roku życia.

19. Pracownicze Plany Kapitałowe. Składki  na Pracowniczy Plan Kapitałowy, z

      uwzględnieniem obowiązkowej i dobrowolnej składki po stronie pracownika oraz

      obowiązkowej  i dobrowolnej  składki  po stronie pracodawcy.

20. Omówienie zasad przygotowania Regulaminu wynagradzania pracowników administracji

     i obsługi. Podział na stanowiska urzędnicze i pracownicze

21. Uzgodnienia ze Związkami zawodowymi – zasady dokonywania uzgodnień Regulaminu

     Wynagradzania ze Związkami Zawodowymi.

22 . Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci, a

       konsekwencje prawne  dla pracodawcy.

Prowadzący: 

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

 

30.08.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*400 zł netto/osobę

*380 zł netto/osobę w przypadku zgłoszenia 2 osób

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.