SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA – WARSZTATY PRAKTYCZNE

• Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli

• Składniki wynagrodzenia nauczyciela

•Wynagrodzenie zasadnicze 2023 r

• Podwyżka wynagrodzenia w 2023 r.? – a korekta wynagrodzenia

• Podwyżka wynagrodzenia w 2024 r.

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika.

• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

• Dodatek stażowy

• Dodatek motywacyjny

• Dodatek funkcyjny

• Dodatek za wychowawstwo

• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

• Nagrody

• Dodatek wiejski

• Dodatek stażowy

• Składniki listy płac a poprawność naliczania

• Składki społeczne na liście płac,

• Skala podatkowa 2023

• Nowe Skala podatkowa 2024 r.- proponowane zmiany w 2024 r.

• Kwota wolna od podatku – proponowane zmiany w 2024 r.

• PIT 2 – ulga podatkowa 2023 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

• PIT 2 – nowa ulga podatkowa  2024 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej

• Składka zdrowotna na liście płac

• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem

• Możliwość rezygnacji z  kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

• Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych

– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

– ulga na powrót z zagranicy

–  ulga dla emeryta

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od  01.01.2023 r. ; 01.07.2023 r.  oraz od 01.01.2024 r. i od 01.07.2024 r.  a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych

• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2023 r.

• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian 2024 r.

• Zasady prawidłowego poboru PIT  od 01.07.2022 – 12%

• Proponowane zmiany podatkowe w 2024 roku 12 % /22 % /32%

• Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy

• Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum

• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy

• Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania

• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania

• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)

• Wynagrodzenia z powodu siły wyższej

• Wynagrodzenie z tytułu urlopu opiekuńczego

• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;

• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca

• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .

• Trzynastka najważniejsze zagadnienia

• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.

• Pit 0 a zasiłki ZUS

• Zleceniobiorcy w 2023 r.i 2024 r.

• Naliczenie wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  , z uwzględnieniem zmian 2022 r. 2023 r. 2024 r.

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy 2023

• Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.

• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia          

• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r

• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

• Zasiłek chorobowy na przełomie roku       

• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

• Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024 r.

• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

• Przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

• Zasiłek rodzicielski zmiany od 26.04.203 roku

• Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024 roku.

• Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O

• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu

• Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu

• Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu

• Obliczanie zasiłku ojcowskiego- zmiany od 26.04.2023 r.

• Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

• Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.- zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę a podstaw zasiłku rehabilitacyjnego.

• Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.

• Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowy

• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

Naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne

• Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego

• Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego

• Zasady naliczania „13”

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz  od 01.07.2023 r.

• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz  od 01.07.2024 r.

• Proponowane zmiany od 2024 r.

• Potrącenia za zgodą pracownika

• Potrącenia bez zgody pracownika

• Potrącenia alimentacyjne

• Potrącenia nie alimentacyjne

• Potrącenia z umów zlecenia

• Potrącenia ZFŚŚ

• Potrącenia z zasiłków ZUS

• Potrącenia na wniosek sądu karnego

• Potrącenia administracyjne.

• Potrącenia z umów cywilnoprawnych 

• Potrącenia z „ parobanków”

•Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców

• Panel dyskusyjny

 

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Edycja Luty:
l Dzień – 28.02.2024r.
ll Dzień – 29.02.2024r.

Edycja Marzec:
l Dzień – 21.03.2024r.
ll Dzień – 22.03.2024r.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 800 zł netto

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.