SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA – WARSZTATY PRAKTYCZNE

 1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli

      2.Składniki wynagrodzenia nauczyciela

 • Wynagrodzenie zasadnicze 2024 r
 • Podwyżka wynagrodzenia w 2024 r. ?- a korekta wynagrodzenia
 • Podwyżka wynagrodzenia w 2025 r.
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.2024 r. 01.07.2024 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.2025 r. 01.07.2025 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Dodatek stażowy
 • Dodatek motywacyjny
 • Dodatek funkcyjny
 • dodatek za wychowawstwo
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 • Nagrody
 • Dodatek wiejski
 • dodatek stażowy
 1. Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Składki społeczne na liście płac,
 • Skala podatkowa 2023
 • Nowe Skala podatkowa 2024/2025 r.
 • Kwota wolna od podatku –  w 2024/2025 r.
 • PIT 2 – ulga podatkowa 2024 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 • PIT 2 – nowa ulga podatkowa  2025 rok , a wpływ na naliczanie wynagrodzenia
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej
 • Składka zdrowotna na liście płac
 • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
 • Możliwość rezygnacji z  kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych

– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

– ulga na powrót z zagranicy

–  ulga dla emeryta

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od  01.01.2024 r. ; 01.07.2024 r.  oraz od 01.01.2025 r. i od 01.07.2025 r.  a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian 2024 r.
 • Zasady prawidłowego poboru PIT  od 01.07.2022 – 12%
 • Proponowane zmiany podatkowe w 2024 roku 12 % /22 % /32%
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania
 • Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)
 • Wynagrodzenia z powodu siły wyższej
 • Wynagrodzenie z tytułu urlopu opiekuńczego- BEZPŁATNY 5 dni w roku kalendarzowym
 •  Urlop opiekuńczy- BEZPŁATNY- a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
 • Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
 • Trzynastka najważniejsze zagadnienia
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
 • Pit 0 a zasiłki ZUS
 • Zleceniobiorcy 2024 r.
 • Umowy cywilnoprawne w pełni ozusowane od 2025 roku.
 • Naliczenie wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  , z uwzględnieniem zmian  2024 /2025r.

 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy 2024
 • Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa czy dopiero od 2025 r.
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  a/ okres wyczekiwania na świadczenie
  b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia  
 •  Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 •  Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024/2025 r.
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
 • Zasiłek rodzicielski zmiany od 26.04.203 roku
 • Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024/2025 roku.
 • Obliczanie zasiłku macierzyńskiego dla PIT O
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego występującego w jednym miesiącu
 • Obliczanie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego występującego w jednym miesiącu
 • Obliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku rodzicielskiego występującego w jednym miesiącu
 • Obliczanie zasiłku ojcowskiego- zmiany od 26.04.2023 r.
 • Obliczanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
 • Obliczanie zasiłku rehabilitacyjnego.- zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę a podstaw zasiłku rehabilitacyjnego.
 • Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji komorniczych z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
 • Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowego
 • Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ;

 • Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS od 2024 r.
 • Zmiana zasad naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów od 2024 r.
 • Naliczanie świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • Zasady naliczania „13”

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024r. oraz od 01.07.2024 r.
 • zmiany od 2024 r.
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z „ parobanków”
 • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
 • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
 • Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

l Dzień – 22.08.2024
ll Dzień – 23.08.2024

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 800 zł netto

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.