ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
a) Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
b) możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
2 . Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
c) wysokość odpisów r. – ZMIANA W r.2024 r.
d) Podwyższenie odpisu dla nauczycieli emerytów od 2024 roku.
e) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
f) obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
g) o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
h) terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS

3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
a) w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
b) metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
c) korekta rocznego odpisu
4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
a) Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
b) .Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
c) Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
d) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
e) wybór przedstawiciela załogi pracowników
5. Komisje socjalne
a) zasady tworzenia komisji socjalnych
b) skład komisji
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
e) Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
7 . Zmiany ustawy o zfśs
Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:
a) udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
b) na jakich zasadach pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
c) przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS
8. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
a) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
b) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
c) pożyczki na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• oprocentowanie pożyczki
• skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
9. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
a) zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
b) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
c) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
d) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
e) stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
f) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
g) program 800+ a badanie sytuacji życiowej
h) alimenty otrzymywane i wypłacane
i) konkubinat
j) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
a) paczki dla pracowników
b) bony towarowe
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
g) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
h) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.
i) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
j) rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
k) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.
12. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
13 . Pytania i dyskusja

 

05.06.2024

02.07.2024

25.07.2024

07.08.2024

w godz. 09.00-14.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.