Program:

1.      Zmiany w ZFŚS ¬- nowa wysokość odpisu od 1 lipca 2023 r., obowiązek przekazania środków według nowych stawek.

2.      Prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem zmienionych w trakcie roku, obowiązujących w 2023 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym i w szkołach i placówkach oświatowych.

3.      Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla obowiązków socjalnych pracodawców korzystających z regulacji antycovidowych.

4.      Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w 2023 r. – po ostatnich zmianach.

5.      Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS po zmianach w 2023 r.

6.      Regulamin i plan finansowy ZFSS – 2023 r. po zmianach.

7.      Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.

8.      RODO a ZFŚS – zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych na potrzeby działalności socjalnej w związku z ograniczeniami wynikającymi z RODO,

9.      Dokumentacja socjalna z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych.

10.  Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych.

11.  Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów, pracowników – współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.

12.  Uprawnienia pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.

13.  Wzory Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

14.  Odpis na ZFŚS ¬- kształtowanie wysokości odpisu, coroczny odpis podstawowy, zwiększenie odpisu, jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych.

15.  Funkcjonowanie Komisji Socjalnej – rola, uprawnienia i zasady funkcjonowania.

16.  Związek między wczasami „pod gruszą” a świadczeniem urlopowym nauczycieli, dobór rodzajów i form wypoczynku w prawie zakładowym.

17.  Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania i weryfikacji danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.

18.  Ustalanie sytuacji materialnej osób uprawnionych do celów socjalnych, możliwości dokumentowania oraz weryfikacji danych.

19.  500+, 300+ , a wysokość świadczeń z ZFŚS.

20.  Procedura wprowadzania, treść i wdrażanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.

21.  Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.

22.  Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.

23.  Finansowanie ze środków socjalnych zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.

24.  Pożyczki na cele mieszkaniowe. Rodzaje, oprocentowanie, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania spłaty, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników.

25.  Skład i uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.

26.  Administrowanie funduszem oraz odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODO.

27.  Wzory dokumentów, oświadczenia, wnioski osób uprawnionych, klauzule danych osobowych.

 

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

24.05.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto
*2 osoby 390 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.