I.         Planowanie zamówień – podstawa prawidłowego podziału na zamówienia do i od 130000 zł

1.         Definicja zamówienia publicznego – jak odróżnić zamówienia od innych wydatków – umowa, odpłatność, strony umowy, przedmiot umowy

2.         Ustalenie wartości zamówieniach – nowe sposoby szacowania

a)         zasady szacowania wartości zamówień – jak unikać błędów

b)         zamówienia na roboty budowlane

c)         zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się i realizowane sukcesywnie

d)        zamówienia udzielane w częściach – zakaz dzielenia i nakaz łączenia

e)         zamówienia długotrwałe – umowy wieloletnie

f)         zamówienia niejednorodne

3.         Szacowanie wartości na przykładach – najczęściej popełniane błędy

4.         Plan zamówień (postępowań) – sposób planowania pracy

a)         podstawy prawne sporządzania planu

b)         znaczenie, funkcje planu, zakres, pożądana zawartość planu

c)         plan zamówień a plan finansowy jednostki

5.         Zamówienia nieplanowane

II.        Zasady udzielania zamówień do 130000 zł – jak przeprowadzić prawidłową procedurę

1.         Podstawy prawne udzielania zamówień do 130000 zł

2.         Wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych

a)         celowość, oszczędność, efektywność, skuteczność

b)         gospodarne wydatkowanie środków publicznych

3.         Normy określone w Kodeksie cywilny

a)         zasada swobody umów – co można zawrzeć w umowie

b)         sposoby zawierania umów – przykłady jak wybierać wykonawcę

4.         Zasady dotyczące zamówień do 130000 zł

a)         zachowanie uczciwej konkurencji

b)         równe traktowanie wykonawców

c)         proporcjonalność i przejrzystość – minimum formalności

d)        jawność – obowiązki w zakresie dostępu do informacji publicznej

e)         pisemność – nowa definicja

III.      Regulamin zamówień zwolnionych z ustawy – jak prawidłowo zorganizować proces

1.         Podstawy prawne utworzenia regulaminu

2.         Zasady tworzenia regulaminu w jednostce – zasady techniki prawodawczej

3.         Powierzanie zadań – podział obowiązków w procesie udzielania zamówień

4.         Zakres regulaminu – tematy wymagające uregulowania

5.         Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu – niedozwolone postanowienia

IV.      Ramowy zestaw dokumentów udzielenia zamówienia – pełna dokumentacja procesu

1.         Dokument oszacowania wartości zamówienia

2.         Wzór ogłoszenia, zaproszenia

3.         Formularz oferty

4.         Protokół, informacja o udzieleniu zamówienia

5.         Rejestr zamówień

6.         Oferty

7.         Korespondencja z wykonawcami

V.        Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – skutki błędów

1.         Nieprawidłowe oszacowanie wartości

2.         Udzielenie zamówienia niewłaściwemu wykonawcy

3.         Nieuprawnione łączenie lub dzielenie zamówień

4.         Niewykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

VI.      Pytania do prowadzącego

 

04.07.2024

27.08.2024

18.09.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób i więcej 390 zł netto/osoba

*3 osób i więcej 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.