Program:

I.         Dokumenty określające zasady udzielania zamówień w ramach projektów

1.         Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej

2.         Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

3.         Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Norweskiego

4.         Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

5.         Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności

6.         Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń

7.         Instrukcje korzystania z Bazy Konkurencyjności

II.        Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia – ustalenie jakie przepisy stosujemy

1.         Zasady szacowania wartości zamówienia – jak unikać błędów

a)         zamówienia na roboty budowlane

b)         zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu

c)         zamówienia udzielane w częściach – zakaz dzielenia i nakaz łączenia

d)        zamówienia długotrwałe – umowy wieloletnie

e)         zamówienia niejednorodne

2.         Szacowanie wartości na przykładach – najczęściej popełniane błędy

3.         Zamówienia nieplanowane

III.      Wyłączenia ze stosowania wytycznych

1.         Obligatoryjne wyłączenia

2.         Fakultatywne wyłączenia

a)         w uprzednim postępowaniu brak ofert

b)         istnieje tylko jeden wykonawca

c)         pilna potrzeba

d)        zamówienia ”uzupełniające”

IV.      Zasady udzielania zamówień w ramach projektów

1.         Rozeznanie rynku

Prowadzący:

Prawnik. Wieloletni pracownik samorządowy, w tym w dziale audytu i kontroli. Specjalista w zakresie systemów zarządzania, prawa pracy, zamówień publicznych. Praktyk w kontroli działalności jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadził szereg audytów dokumentacji kontroli zarządczej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji procedur wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Szkolenia prowadzi w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Ważnym elementem szkoleń jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki

11.10.2022 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*340zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.