Adresaci  – osoby zaczynające pracować w archiwum zakładowym/składnicy akt oraz pracownicy pracujący na stanowiskach administracyjnych

Celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawidłowego zarządzania archiwum zakładowym/składnicą akt, zastosowaniem środków bezpieczeństwa przechowywanej i udostępnianej dokumentacji pod względem technicznym, organizacyjnym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym[1] oraz RODO[2].

Program:

1.       Podstawy prawne archiwizacji dokumentacji, w tym na podstawie:

1)   ustaw, rozporządzeń;

2)   wewnętrznych aktów prawnych.

 

2.     Podstawy prawne działalności archiwisty jako koordynatora archiwum zakładowym/składnicy akt, w tym:

1)       nadzór i kontrola nad:

a)   wytwarzaną dokumentacją na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz pod względem prawnym,

b)   kwalifikowaniem i klasyfikowaniem dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie

                    z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi,

2)     współpraca z:

a)   właściwym miejscowo archiwum państwowym w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania dokumentacji archiwalnej wprowadzania zmian w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,

b)   kierownictwem jednostki,

 

3.     Zasady zarządzania archiwum na etapie:

1)     prawidłowego wprowadzenia i stosowania przez pracowników wewnętrznych procedur kancelaryjno-archiwalnych, w tym:

a)     Instrukcji kancelaryjnej (m.in. zakres obligatoryjny wynikający z Instrukcji kancelaryjnej                           w powiązaniu  z RODO),

b)     Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji,

c)     Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt,

d)     Instrukcji archiwizowania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów projektów współfinansowanych

e)     ze środków unijnych przez pracowników z poszczególnych stanowiskach pracy do archiwum

zakładowym/składnicy akt,  w tym:

f)      przyjmowania dokumentacji na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych

g)     prawidłowego prowadzenia ewidencji archiwum zakładowego/składnicy akt.

Prowadzący: Teresa Curzytek

– administratywistę, doktorantkę Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Wykładowca akademicki. Ekspert z zakresu legislacji oraz tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych m.in. Regulaminów, Instrukcji oraz Procedur z zakresu ochrony danych. Szkoleniowiec, praktyk  z zakresu pracy w administracji z ponad 30 letnim stażem. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny RODO, Inspektor Ochrony Danych w urzędach, sądach, MGOPS, placówkach oświatowych itp.. Autorka  publikacji naukowych  z zakresu administracji w jednostkach samorządowych i  państwowych.


13.01.2023 w godz.10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.