Audytu dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej

Centrumaib

Zakres audytu obejmuje

 
Audyt obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej
(audytu) strony internetowej oraz strony podmiotowej BIP pod kątem zgodności z
rekomendacjami WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Dz.U. z 2019 roku poz 848;
W zakresie audytu dostępności cyfrowej jest ponadto sprawdzenie procedur publikacji
informacji na stronie internetowej oraz stronie podmiotowej BIP;
Audyt obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych badań i testów dostępności
architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie
wymogów dostępności produktów i usług;
Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej z uwzględnieniem zasad
uniwersalnego projektowania;
W zakres audytu dostępności architektonicznej wchodzi również:
a)
określenie istniejącego poziomu dostępności budynku, otoczenia zewnętrznego, parkingu,
podjazdów itp.,
b)
wykrycie utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie rozwiązań
pozwalających na ich likwidację,
c)
wskazanie zalet obiektów i istniejących w nich barier oraz propozycji ich likwidacji,
d)
określenie rekomendacji racjonalnych działań / usprawnień wpływających na poprawę
użyteczności budynku przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Działania te mogą odnosić się
zarówno do likwidacji fizycznych barier, jak poprawy sposobu organizacji w danym budynku,
e)
rekomendacja zmian, które wymagają natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład
dotyczą sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników
budynku,
f)
wykonanie dokumentacji zdjęciowej audytowanych budynków,
g)
wykonanie raportów z audytów wraz z rekomendacjami zmian,
h)
zapewnienie konsultacji proponowanych rozwiązań z użytkownikami z różnymi
niepełnosprawnościami i o różnych potrzebach.
W zakres audytu dostępności informacyjno – komunikacyjnej wchodzi również:
a)
sprawdzenie obsługi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, stron
internetowych lub z wykorzystaniem zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje,
b)
sprawdzenie dostępności urządzenia do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli
indukcyjnych,
1
 
c)
sprawdzenie dostępności na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego
działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania Easy-
To-Read (ETR),
d)
sprawdzenie jak funkcjonuje komunikacja na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w
zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.
W zakres audytu dostępności cyfrowej wchodzi również:
a)
sprawdzenie umieszczenia na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)
sprawdzenie umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza
języka migowego itp.),
c)
sprawdzenie zapewnienia odpowiedniej nawigacji po stronie,
d)
sprawdzenie umieszczenia na stronie deklaracji dostępności,
e)
sprawdzenie zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających
napisy),
f)
sprawdzenie umieszczenia na stronie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej,
g)
sprawdzenie procedury publikacji dostępnych dokumentów urzędowych oraz wzorów umów
lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
Metodyka audytu
Audyt dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej wraz z oceną zostanie
wykonany uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności narządu:
a)
ruchu (05-R; 10-N);
b)
wzroku (04-O)
c)
mowy i słuchu (3-L);
d)
innych zaburzeń sensorycznych
Ocena dostępności uwzględnia następujące standardy:
a)
standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami według:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-
dlaosob-z-niepelnosprawnosciami
b)
zaktualizowane standardy dostępności budynków według:
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zaktualizowane-standardy-dostepnoscibudynkow
Audyt dostępności cyforwej wraz z oceną zostanie wykonany w następujący sposób:
a)
Audyt podstawowy (pierwszy) zostanie zrealizowany w dwustopniowej procedurze
gwarantującej pełne zbadanie dostępności i zgodności z zaleceniami WCAG 2.1 na poziomie
(„A”, „AA”);
b)
Pierwszym etapem audytu będzie badanie automatyczne z użyciem narzędzia do
automatycznego wykrycia błędów dostępności. Wynik tego badania, z którego uproszczony
2