Blog

Pytacie? Odpowiadamy

Nie tylko szkolimy, ale i staramy się rozwiązywać Wasze konkretne problemy  z danej dziedziny
wiedzy�� W tym miejscu pojawiają się odpowiedzi, na wybrane przez Nas pytania, które zadaliście na
szkoleniu. Mniej teorii – więcej praktyki. Zapraszamy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pytacie a odpowiada Krzysztof Kowalik

Czy osoby, dla których nasza szkoła  jest drugim miejscem pracy mogą dostać świadczenie socjalne w umniejszonym wymiarze np. 50% według progu, do którego należą? Znalazłam interpretację według której żadnego pracownika nie wolno wykluczyć z praca do świadczenia socjalnego. Wydaje mi się, że na szkoleniu była mowa, że świadczenie w drugim zakładzie pracy nie jest obowiązkowe. Wklejam link z interpretacją, że pracownikowi należy się świadczenie w drugim zakładzie pracy.

Osoba która ma podpisaną drugą umowę o pracę w innym zakładzie korzysta w pełni z ZFŚS bez ograniczeń. W trakcie szkolenia nigdy nie powiedziałem, że można przekazać połowę świadczenia, wręcz podkreślałem, że jest to błąd.

Czy osoby przebywające na zwolnieniu dłuższym lekarskim (ciąża) lub świadczeniu rehabilitacyjnym mogą otrzymać świadczenie tzw. wczasy pod gruszą? Jeśli tak, to z czego to wynika? Nasz regulamin zakłada, że mają prawo, ale zastanawiamy się, czy to jest dobrze. Kiedy taka osoba powinna to świadczenie otrzymać? Tak jak wszyscy przed latem, czy po zakończeniu urlopu?

Nas zastanawia to w kontekście wpisywania 14 dni urlopu…Czy osoba będąca na L4 (świadczeniu rehabilitacyjnym) albo nawet urlopie macierzyńskim może być jednocześnie na urlopie wypoczynkowym? Pytam, ponieważ ustawa mówi, że świadczenia udziela się pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego co najmniej 14 dni. Ponadto nauczycielki wracające do pracy po L4 i macierzyńskim mają oddany zaległy urlop, co by świadczyło, że go nie wykorzystują.

ODPOWIEDŹ. O tym jakie są warunki uzyskania dopłaty do wypoczynku np. Wczasy pod gruszą, decyduje treść państwa regulaminu, której ja nie znam, więc nie mogę w pełni odpowiedzieć na to pytanie. O ile nie ma w nim warunku o konieczności przebywania na urlopie wypoczynkowym, to droga jest otwarta. Ustawa nie odnowi się do zasad przyznania wczasów pod gruszą.

Nasza komisja socjalna ma wątpliwości, czy półkolonie mogą być dofinansowane z ZFŚS. Pamiętam ze szkolenia, że Pan mówił, że mogą być. Jak jest podstawa tego, że mogą być dofinansowane?

Ja zaproponowałam zapis: Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18: kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie. Czy ten zapis jest właściwy?

ODPOWIEDŹ:  Półkolonie mieszczą się w definicji działalności socjalnej jako forma wypoczynku. Ponadto z interpretacji indywidualnych organów skarbowych wynika, że dofinansowanie do półkolonii spełnia warunek rodzaju wypoczynku, który pozwala na zastosowanie zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zupełnie nie rozumiem zapisu, że ze świadczeń mogą korzystać także członkowie rodzin pracowników (współmałżonek, dziecko). Czy to oznacza, że np. mój mąż i syn mogą osobno złożyć wnioski i skorzystać ze świadczenia na takich prawach jak ja, czy po prostu mają prawo poprzez mnie i świadczenie, które ja otrzymam, a z którego razem korzystamy? Ten zapis powtarza się w różnych miejscach a ja go nie rozumiem.

Przeczytałam ustawę, informacje ze szkolenia, nasz regulamin i kilka interpretacji ale niestety nie znalazłam odpowiedzi na wszystkie pytania.

ODPOWIEDŹ:  Uprawnienie członków rodzin oznacza, że mają prawo do świadczeń z ZFŚS. Nie należy tego traktować jako możliwość składania wniosków równolegle z pracownikiem lub emerytem, rencistą- byłym pracownikiem. Przyznanie pracownikowi wczasów pod gruszą oznacza co do zasady świadczenie dla całej rodziny. Rodzina może brać udział w wycieczkach, imprezach integracyjnych, wyjściach do kina, na basen, paczki dla dzieci.

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy 2022" – pytacie a
odpowiada Marek Choczaj

Mam do Państwa pytanie związane z dzisiejszym szkoleniem pt. „Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy 2022<br><br> Kwestia związana z wynagrodzeniem za pracę – jeżeli chcę zatrudnić osobę, która przekroczyła granicę po 24.02.2022 na ½ etatu to muszę jej dać na umowie 3010,00 zł pomimo, że to zatrudnienie na pół etatu?  Jak się ma do tego jednolite zezwolenie na pracę i pobyt wydane po 29.01.2022 oraz czy osoby które mają te zezwolenia wydane przed 29.01.2022 ich już nie dotyczy ten wymóg 3010,00 zł na umowie ? <br><br>Albo w przypadku umowy zlecenie czy również musi być 3010 zł na umowie ? Jeżeli pracownik przepracuje u mnie na zleceniu 2 godziny muszę mu zapłacić 3010,00 zł brutto ?  Nie można zawierać umów ze stawką godzinową i naliczać wynagrodzenia w zależności od przepracowanych godzin ? Chodzi mi konkretnie o slajd 41, w którym jest napisane – Nowy wymóg – cudzoziemiec musi zarabiać nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od formy zatrudnienia ani wielkości etatu. Wymóg może być spełniony jeżeli sumuje się wynagrodzenia od kilku pracodawców o ile będą oni wskazani w decyzji.<br><br> Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na moje pytanie.

Szanowna Pani, Nie będzie to możliwe. Od 29 stycznia 2022 r., na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jednym z warunków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wykazanie, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez cudzoziemca jest nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Oznacza to, że obecnie przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt i pracę wymiar etatu nie ma znaczenia i nie obniża proporcjonalnie wynagrodzenia wymaganego na potrzeby udzielenia tego zezwolenia. Mimo że w opisywanym przypadku cudzoziemka będzie otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż minimalne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (tj. przy aktualnym wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3010 zł brutto – 1505 zł brutto), nie będzie mogła na tej podstawie uzyskać zezwolenia jednolitego.

OCHRONA SYGNALISTÓW – pytacie a odpowiada Krzysztof Kowalik

Czy w Bibliotece Publicznej – w gminie 20 tys. mieszkańców, z 8 pracownikami –   mamy obowiązek mieć sygnalistę i wprowadzić całą procedurę z tym związaną?. <br><br>Być może mówiono o tym na początku szkolenia. Spóźniłam się może 5 min. Może w materiałach poszkoleniowych jest o tym. To bardzo proszę mi przesłać.

ODPOWIEDŹ: W przypadku gmin, ustalenie czy są one zobowiązane do wprowadzenia procedury wewnętrznej będzie następowało dwuetapowo. W pierwszej kolejności pod uwagę będzie brane kryterium liczby mieszkańców. Jeśli gminę zamieszkuje mniej niż 10 tys. osób, zarówno jej urząd jak i jednostki organizacyjne zwolnione będą z obowiązku ustanowienia procedury wewnętrznej. W przypadku większej liczby mieszkańców zamieszkujących teren danej gminy pod uwagę ma być brane kryterium liczby osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu prawnego, tj. 50 osób. Dla powiatów i województw przewidziany jest wyłącznie limit osób wykonujących pracę – 50 osób.

Jednocześnie nowy projekt zdaje się potwierdzać, że przez podmiot zobowiązany do ustanowienia procedury wewnętrznej rozumiemy każdą jednostkę organizacyjną, jeśli na jej rzecz pracę wykonuje co najmniej 50 osób.

Projekt przewiduje też możliwość ustanowienia, na podstawie umowy wspólnej, procedury wewnętrznej dla urzędów lub jednostek organizacyjnych w ramach jednej gminy lub kilku gmin, pod warunkiem zapewnienia ich odrębności i niezależności od procedury zewnętrznej. Powyższy przepis odnosi się przy tym wyłącznie do gmin, pomijając powiaty i województwa.

Nowa wersja projektu doprecyzowała pojęcie „organu publicznego”, pod którym należy rozumieć m.in. organy wykonawcze jst. Każdy więc organ publiczny zobowiązany jest do ustanowienia zewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń oraz do ich rozpatrywania, jeśli dotyczą one dziedzin należących do zakresu jego działania. Oznacza to, że każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa zobowiązany będzie do ustalenia procedury zewnętrznej niezależnie od tego, czy w danej jednostce obowiązują procedury wewnętrzne.

Co do pytania drugiego kwestie obowiązków pracowników pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy ustala pracodawca wprowadzając zadaniowy system czasu pracy.

PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU – pytacie a odpowiada Adam Parysz

Czy skarga, które została przesłana e-mailem powinna zostać rozpatrzona? Nie została podpisana profilem zaufanym ani podpisem elektronicznym, skarga stanowi załącznik wiadomości w formacie word.<br><br> Otrzymujemy pisma od pewnej mieszkanki, która w sezonie grzewczym potrafi wysyłać kilka razy dziennie wiadomości e-mailem, prócz pism są także skargi. Żadna z wiadomości nie jest opatrzona podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym. Jak traktować te pisma i skargi na Burmistrza. Czy istnieje jakiś sposób, żeby odciąć się od tych natarczywych wiadomości? Najtrudniejsze do załatwiania są skargi, które nie są podpisywane elektronicznie, ani nie są wysyłane przez ePUAP. Proszę o podpowiedź jak rozwiązać sytuację i  jakimi przepisami podeprzeć się?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 5. Rozporządzenia ws skarg i wniosków. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokoł; co oznacza, że forma mailową jest właściwa. Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z par 6 ust. 2 w protokole zamieszcza się przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy, a więc skarga taka musi zawierać dane skarżącego. Ustawodawca w tym akcie prawnym ustanowił jedną; linię obrony; – zgodnie bowiem z par. 8. 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W związku z powyższym na podstawie rozporządzenia ws. Skarg i Wniosków nie można żądać podpisu osoby – prawodawca nie określił tego wymogu formalnie.  Moim zdaniem gdybyśmy chcieli odwołać się do konieczności złożenia podpisu trzeba byłoby odwołać się do zapisów art. 63 par. 1 KPA w zw. z art. 14 par. 1a KPA zgodnie z którym podania podpisuje się między innymi podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Jednak w mojej ocenie w powyższej sprawie brak przesłanek do odwołania się to powyższych artykułów.