POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA FANPAGE Centrum Administracji i Biznesu NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Fanpage Centrum Administracji i Biznesu.

Właścicielem Fanpage oraz Administratorem danych osobowych, przetwarzanych za pomocą Fanpage jest Centrum Administracji i Biznesu, Alicja Laszkiewicz ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław (dalej jako: Administrator).Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników dba o ich przetwarzanie zgodnie z przepisami  prawa oraz o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nie upoważnionych, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

II.  ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE ICH ZBIERANIA

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

a) w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z treści udostępnionych na naszym Fanpage i w naszych grupach – przetwarzać będziemy następujące dane użytkownika – imię i nazwisko;

b) w celu umożliwienia korzystania przez użytkownika z funkcjonalności serwisu Facebook zamieszczania komentarzy pod postami zamieszczonymi na naszym Fanpage oraz w grupach – informacje zamieszczane w komentarzach pod postami publikowanymi na Fanpage;

c) w celu umożliwienia korzystania przez użytkownika z funkcjonalności serwisu Facebook „Lubie to” – imię i nazwisko;

d) w celu dostosowania treści zamieszczanych na Fanpage do zainteresowań użytkowników –  informacje o  najczęściej otwieranych materiałów dostępnych na naszym Fanpage.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe tylko w sytuacji posiadania ważnej podstawy prawnej. W związku z czym Administrator zawsze dokłada wszelkich starań w celu posiadania takiej podstawy prawnej i nie przetwarza danych osobowych, jeśli nie ma do tego prawa.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

a) Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

c) Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

IV. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM.

Jednak dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe w przypadku konieczności spełnienia obowiązków podatkowych związanych z prowadzonymi przez Administratora działaniami promocyjnymi, lub też są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe użytkowników tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W STOSUNKU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom Fanpage oraz znajdujących się na nim grup przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

a) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

b) Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) Prawo do usunięcia danych osobowych,

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage. Nie mamy możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika,

g) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@centrumaib.pl Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach korzystania z naszego Fanpage, dane użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VII. PLIKI COOKIES

Korzystając z naszego Fanpage zbieramy również w sposób zautomatyzowany pliki cookies. Pliki cookies pozwalają nam identyfikować urządzenie użytkownika końcowego, za pomocą którego użytkownik ten wchodzi na stronę naszego Fanpage, dzięki czemu posiadamy wiedzę o ilości wejść na naszego Fanpage oraz poziomu zainteresowania publikowanych tam treści. Informacje te zbieramy w celu analizy wejść na naszego Fanpage oraz poziomu zainteresowania publikowanych na naszym Fanpage treści.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co ważne, za pomocą plików cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. A także nie możliwe jest przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzenia użytkownika jakichkolwiek wirusów, czy też niechcianego oprogramowania.

Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże  stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej znajdują się sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:

a) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,

b) Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,

c) Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,

d) Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

e) Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,

f) Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą naszego Fanpage, możesz skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@centrumaib.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności odnosi się tylko do Fanpage Centrum Administracji i Biznesu oraz utworzonych na nim grup.

Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszego Fanpage, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, który również jest administratorem danych użytkowników. Facebook administruje całościowo strukturą IT portalu społecznościowego, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage przez serwis www.facebook.com, w tym dane osobowe zamieszczone na profilu użytkownika w serwisie. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronie Fanpage Administratora. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tego serwisu, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami zamieszczonymi na stronie www.facebook.com

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na Fanpage Administratora na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Fanpage jest oświadczeniem woli użytkownika, oznaczającym zaakceptowanie nowego brzmienia Polityki Prywatności.