Regulamin uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie powinno być podbite i podpisane przez upoważnioną do tego osobę oraz przesłane faksem lub mailem lub za pośrednictwem strony internetowej organizatora.
 3. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt: autorskich materiałów szkoleniowych, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz w przypadku szkoleń stacjonarnych- przerwy kawowej.
 4. Wynagrodzenie za szkolenie płatne będzie po przeprowadzeniu szkolenia, w terminie 7 dni od daty wystawienia  faktury (istnieje możliwość wydłużenia terminu w trybie indywidualnych ustaleń).
 5. W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału, na 4 dni robocze przed szkoleniem, do godz 10(wymagana forma pisemna – mail bądź faks), Centrum AiB obciąży zgłaszającego całkowitą kwotą uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Centrum AiB zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu, miejsca oraz godziny rozpoczęcia szkolenia z powodów od niego niezależnych.
 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy w sytuacjach losowych niezależnych od organizatora. Jednocześnie organizator gwarantuje, iż zapewni uczestnikom szkolenia trenera o równie wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Centrum Administracji i Biznesu Alicja Laszkiewicz we Wrocławiu w celach handlowych i marketingowych.
 9. Do udziału w szkoleniu ONLINE niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz sprzętu: komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe korzystanie ze szkolenia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze szkolenia ONLINE, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu bądź problemów technicznych po stronie zamawiającego.
 11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej w tym handlowej od Centrum Administracji i Biznesu Alicja Laszkiewicz we Wrocławiu.
 12. Wysłane zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz upoważnia Centrum AiB do wystawienia faktury bez składania podpisu przez Zgłaszającego.
 13. Oświadczam ,że tematyka szkolenia pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jaki wykonuje uczestnik szkolenia. W związku z powyższym stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w Centrum Administracji i Biznesu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – zwanego dalej RODO.

Informuję, że:

 1. a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracji i Biznesu, ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław.
 2. b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu organizacji szkolenia
 3. c) Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom administratora.
 4. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez podmioty kontrolujące przedsiębiorców
 5. e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza wskazane przepisy RODO.
 6. f) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.