Błędy w organizacji kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem w jednostkach publicznych – praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określenie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

I.         Kontrola zarządcza

 

1.         Czym jest kontrola zarządcza – pojęcie, definicja

2.         Błędne rozumienie kontroli zarządczej – różnice wobec audytu, rewizji, kontroli finansowej

3.         Podstawy prawne kontroli zarządczej

4.         Cele kontroli zarządczej jako narzędzia zarządzania jednostką

5.         Zarządzanie jednostką poprzez określanie celów i zadań

 

II.        Standardy kontroli zarządczej

 

1.         Istota, cel i charakter standardów

2.         Nieprawidłowe określenie statusu standardów

3.         Podstawy opracowania standardów

4.         Obowiązki wynikające ze standardów

5.         Jak poprawnie stosować standardy – praktyczne przykłady

a)         środowisko wewnętrzne

b)         cele i zarządzanie ryzykiem

c)         mechanizmy kontroli

d)        informacja i komunikacja

e)         monitorowanie i ocena

 

III.      Ocena systemu kontroli zarządczej

 

1.         Cel samooceny

2.         Wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny

3.         Prawidłowy proces przeprowadzania samooceny

4.         Korzyści z przeprowadzenia samooceny

5.         Błędy w organizacji procesu samooceny

6.         Dokumentacja procesu samooceny

7.         Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – charakter i konsekwencje

 

IV.      Zarządzanie ryzykiem

 

1.         Etapy zarządzania ryzykiem

a)         określenie celów działalności

b)         wskazanie zadań służących realizacji celów

c)         identyfikacja ryzyka – zdarzeń mogących zakłócić realizację zadań

d)        analiza ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ewentualne skutki

e)         ustalenie poziomu dopuszczalnego ryzyka

f)         określenie odpowiedniej reakcji na zagrożenia

g)         podejmowanie działań zaradczych

h)         informowanie pracowników o wynikach zarządzania ryzykiem

i)          monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem

j)          najczęściej popełniane błędy

2.         Dokumentowanie procesu analizy ryzyka

3.         Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem

 

 

V.        Analiza ryzyka – praktyczne warsztaty

 

1.         Wskazywanie celów i zadań do wykonania

2.         Określenie ryzyk – co może zakłócić nasze działania

3.         Przyczyny ryzyk – co może powodować problemy w pracy

4.         Ustalanie istotności ryzyk – czy są ważne

5.         Działania zmniejszające ryzyka – jak możemy zapobiec zagrożeniom

6.         Przykłady błędów w analizie ryzyk

 

VI.      Procedury kontroli zarządczej

 

1.         Zasady tworzenia procedur w jednostce

2.         Skuteczne powierzanie zadań i odpowiedzialności w praktyce

3.         Najczęściej popełniane błędy w procedurach kontroli zarządczej

4.         Ramowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce – pełna dokumentacja

 

VII.     Odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej

 

1.         Podział obowiązków w systemie kontroli zarządczej

2.         Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych – popełniane błędy

 

VIII.   Przykładowe wzory dokumentacji

 

1.         Samoocena systemu kontroli zarządczej

2.         Analiza ryzyka

3.         Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prowadzący: Prawnik. Wieloletni pracownik samorządowy, w tym w dziale audytu i kontroli. Specjalista w zakresie systemów zarządzania, prawa pracy, zamówień publicznych. Praktyk w kontroli działalności jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadził szereg audytów dokumentacji kontroli zarządczej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji procedur wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Szkolenia prowadzi w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Ważnym elementem szkoleń jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki

23.04.2024

10.05.2024

06.06.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.