Inwentaryzacja Środków Trwałych . Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS – warsztaty

Celem jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald, ustalenie podziału kompetencji pomiędzy osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny i sprawny przeprowadzić inwentaryzację oraz rozliczyć majątek trwały.         Dowiedzą się również w jakim celu i w jaki sposób sporządzić protokoły i wnioski poinwentaryzacyjne.

Kierowane jest do Dyrektorów, Kierowników, Głównych Księgowych, pracowników działów księgowości, działów organizacyjno – administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób, które są zainteresowane zagadnieniami  z zakresu inwentaryzacji środków trwałych.

Program:

CEL I METODY INWENTARYZACJI

1.         Znaczenie i inwentaryzacji, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania,

2.         Podstawy prawne – nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351z późn. zm.) ,

3.         Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych – nieprawidłowości,

4.         Ewidencja środków trwałych – nieprawidłowości ujawniane przez organy kontrolujące,

5.         Wartość początkowa środków trwałych po odłączeniu części peryferyjnej zespołu komputerowego – nieprawidłowości,

6.         Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego, a amortyzacja – nieprawidłowości,

7.         Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie – nieprawidłowości,

8.         Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej  w jednostkach sektora finansów publicznych,

9.         Istota i rodzaje inwentaryzacji, oraz terminy ich przeprowadzania – nieprawidłowości,

10.       Których pracowników nie należy powoływać do prac inwentaryzacyjnych?,

11.       Kto przeprowadza inwentaryzacje w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, gminę?, 

12.       Inwentaryzacja i jej rola w rachunkowości w świetle nowych zasad wynikających z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń dotyczących szczególnych zasad rachunkowości i planów kont,

13.       Organizacja i dokumentowanie przebiegu inwentaryzacji,

14.       Czynności  poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej:

a.         zarządzenie kierownika,

b.         powołanie komisji inwentaryzacyjnej,

c.         powołanie zespołów spisowych,

d.         harmonogram prac poszczególnych komisji.

15.       Zasady i terminy inwentaryzowania składników majątku:

a.         Inwentaryzacja gotówki w kasie,

b.         Inwentaryzacja środków trwałych,

c.         Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,

d.         Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – kiedy skontrum?.

16.       Składniki majątkowe, które podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji sald,

17.       Cel i zasady weryfikacji sald,

18.       Osoby odpowiedzialne za weryfikację sald,

19.       Przebieg weryfikacji sald (konta – przykłady),

20.       Dokumentacja świadcząca o przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji poprzez weryfikację sald,

21.       W jakim terminie dokonać weryfikacji sald?,

22.       Udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald,

23.       Co zrobić, gdy dokumenty dotyczące potwierdzenia sald nie wpłyną do jednostki?

24.       Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku trwałego,

25.       Inwentaryzacja zapasów – zmiany,

26.       Inwentaryzacja rozrachunków,

27.       Problemy związane z inwentaryzacją gruntów, dróg, chodników, placów zabaw, zestawów komputerowych, pozostałych środków trwałych ujmowanych pozabilansowo,

28.       Dokumentacja inwentaryzacyjna:

a.         Inwentaryzacja w drodze spisu z natury,

b.         Inwentaryzacja w drodze weryfikacji,

c.         Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,

d.         Protokoły poinwentaryzacyjne.

29.       Rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie różnic,

30.       Wyjaśnienie przyczyn powstałych różnic – nadwyżki i niedobory,

31.       Ujawnienie środka trwałego w trakcie inwentaryzacji, a amortyzacja,

32.       Decyzja kierownika jednostki  w sprawie ujawnionych niedoborów i nadwyżek,

33.       Odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie,

34.       Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?,

35.       Odpowiedzialność członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w przypadku popełnionych błędów,

36.       Czy można scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?,

37.       Czy zawsze kierownik będzie odpowiedzialny za inwentaryzację?,

38.       Wójt wydaje zarządzenie z zapisem – „wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi..”- czy w tym przypadku kierownik już nie odpowiada za wyniki inwentaryzacji?, Czy to oznacza, że tym zarządzeniem cała odpowiedzialność za inwentaryzację została scedowana na skarbnika?,

39.       Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych,

40.       Błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie inwentaryzacji,

41.       Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące,

42.       Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,

43.       Jak przygotować się do kontroli RIO, na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?,

44.       W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje w dobie COVID-19?,

45.       Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”,

46.       Wykaz druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.

47.       Pytania i dyskusja.

Prowadzący: Stanisława Elżbieta Majchrzak – Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w dużych wojewódzkich jednostkach budżetowych – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Centrum Sztuki „Impart” we Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Okręgowej Dyrekcji Inwestycji w Świdnicy . Obecnie prowadzi własną Kancelarię Rachunkową. Mgr zarządzania i przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i finanse – ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych.


8.09.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.