Inwentaryzacja Środków Trwałych . Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS – warsztaty

Inwentaryzacja – proste i łatwe czynności krok po kroku

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji:

a) Ustawa o Rachunkowości,

b) Stanowisko Komitetu Krajowego Standardu Rachunkowości
w sprawie inwentaryzacji zapasów,

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej,

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019
r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego Skarbu Państwa i Rozporządzenie RM z dn. 19 lutego 2021 roku
zmieniające to rozporządzenie.

2. Istota inwentaryzacji rocznej oraz jej podstawowe
cele w JSFP.

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji:

a) spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia,

b) potwierdzenie sald,

c) weryfikacja sald.

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
rocznej:

a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej
metodą spisu z natury,

b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej
metodą potwierdzenia sald,

c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej
metodą weryfikacji sald.

5. Etapy inwentaryzacji:

a) etap przygotowawczy,

b) etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji),

c) etap opracowania wyników i wniosków,

d) wykorzystanie wyników inwentaryzacji.

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem
inwentaryzacji:

a) instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram
inwentaryzacji,

b) arkusze spisowe,

c) oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych,

d) sprawozdanie zespołu spisowego.

7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie
inwentaryzacji:

a) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w
inwentaryzacji,

b) kierownik jednostki,

c) główny księgowy,

d) osoby odpowiedzialne materialnie,

e) zadania członków zespołów spisowych.

8. Spis nietypowych składników majątku.

9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

10. Nieprawidłowości występujące podczas
inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania:

a) niewłaściwe przygotowanie pola spisowego,

b) niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji,

c) nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:

a) rodzaje różnic inwentaryzacyjnych,

b) kompensowanie niedoborów i nadwyżek,

c) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,

d) protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie
inwentaryzacji,

e) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach
rachunkowych.

12. Pytania do wykładowcy.

Prowadzący: Grażyna Nowicka

Trener/szkoleniowiec i coach akredytowany IFCACC z praktyką zawodową. Autorka wielu projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej. Dotychczas przeprowadziła blisko 13 000 godzin szkoleń w tym: ok. 7000 godzin z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, 1000 godzin z zakresu kadr i prawa pracy, ZFŚS, jak również 3 100 godzin obszaru HR kompetencji miękkich, szkolenia dla uczestników Rad Nadzorczych. Korzysta z metodologii cyklu Kolba, pracuję zgodnie z kodeksem etycznym ICF.

12.09.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.