Najnowsze zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym

Program szkolenia:

ü  Znowelizowane zasady prawa pracy,  przewidywalność zatrudnienia, równowaga pomiędzy pracą zawodową i życiem rodzinnym pracownika. Wdrożenie dyrektyw unijnych do   polskiego prawa pracy.

ü  Pracownik i pracodawca jako strony stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę, umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.

ü  Nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od września 2022 r.

ü  Przepisy przejściowe dotyczące zatrudniania nauczycieli nie posiadających stopnia awansu zawodowego i nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

ü  Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem  w sytuacji nie uzyskania stopnia awansu zawodowego.

ü  Zasady powiązania awansu zawodowego z dalszym zatrudnieniem nauczyciela i jego oceną pracy od września 2022 r.

ü  Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przykłady gotowych dokumentów.

ü  Służba przygotowawcza i ocena okresowa pracowników samorządowych.  Jak ją    przygotować, przeprowadzić i zakończyć egzaminem.

ü  Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.

ü  Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Zasady przenoszenia pracowników i dokumentowania przeniesienia.

ü  Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych  i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi.

ü  Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Konsultacje  z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wygaśnięcie stosunku pracy.

ü  Nowe obowiązki dyrektora szkoły wobec związków zawodowych i nowe obszary podlegające uzgodnieniom.

ü  Awans zawodowy nauczycieli od września 2022 r. Zadania dyrektora szkoły i mentora.

ü  Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r. i jej wpływ na trwałość stosunku pracy.

ü  Nowe pojęcie czasu pracy nauczycieli od 1 września 2022 r. oraz zmodyfikowane zasady      ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli.

ü  Praca w godzinach nadliczbowych. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźnie.

ü  Urlopy wypoczynkowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej urlopów. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

ü  Skutki prawne nie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w ustawowym terminie w kontekście kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

ü  Dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na warunki zatrudnienia pracownika i przewidywalność zawarcia umowy o pracę.

ü  Dyrektywy Unii Europejskiej i nowe uprawnienia wynikające z rodzicielstwa.

ü  Urlop zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie  Karty Nauczyciela. Odwołanie od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

ü  Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Zmiany ustawowe, dane osobowe, wzory dokumentów.

ü  Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy od września 2022 r. Przykłady zmian w treści Regulaminu.

ü  Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników niepedagogicznych.

ü  Odpowiedzialność prawna nauczycieli : porządkowa, dyscyplinarna, karna i cywilna.

ü  Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec  nauczycieli.

ü  Nowe zasady wynagrodzenia nauczycieli od września 2022 r.  Obligatoryjne i uznaniowe składniki wynagrodzenia  za pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

ü  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych. Pensum łączone, pracownicy niepełnosprawni i zniżki godzin pracowników funkcyjnych.

ü  Najnowsze orzecznictwo w zakresie świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty.

ü  Świadczenia kompensacyjne i uprawnienia  emerytalne nauczycieli.

ü  Problemy interpretacyjne, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy pracowników szkół i placówek oświatowych.

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.