OCHRONA SYGNALISTÓW – pytacie a odpowiada Krzysztof Kowalik

Czy w Bibliotece Publicznej – w gminie 20 tys. mieszkańców, z 8 pracownikami –   mamy obowiązek mieć sygnalistę i wprowadzić całą procedurę z tym związaną?. Być może mówiono o tym na początku szkolenia. Spóźniłam się może 5 min. Może w materiałach poszkoleniowych jest o tym. To bardzo proszę mi przesłać.

ODPOWIEDŹ: W przypadku gmin, ustalenie czy są one zobowiązane do wprowadzenia procedury wewnętrznej będzie następowało dwuetapowo. W pierwszej kolejności pod uwagę będzie brane kryterium liczby mieszkańców. Jeśli gminę zamieszkuje mniej niż 10 tys. osób, zarówno jej urząd jak i jednostki organizacyjne zwolnione będą z obowiązku ustanowienia procedury wewnętrznej. W przypadku większej liczby mieszkańców zamieszkujących teren danej gminy pod uwagę ma być brane kryterium liczby osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu prawnego, tj. 50 osób. Dla powiatów i województw przewidziany jest wyłącznie limit osób wykonujących pracę – 50 osób.

Jednocześnie nowy projekt zdaje się potwierdzać, że przez podmiot zobowiązany do ustanowienia procedury wewnętrznej rozumiemy każdą jednostkę organizacyjną, jeśli na jej rzecz pracę wykonuje co najmniej 50 osób.

Projekt przewiduje też możliwość ustanowienia, na podstawie umowy wspólnej, procedury wewnętrznej dla urzędów lub jednostek organizacyjnych w ramach jednej gminy lub kilku gmin, pod warunkiem zapewnienia ich odrębności i niezależności od procedury zewnętrznej. Powyższy przepis odnosi się przy tym wyłącznie do gmin, pomijając powiaty i województwa.

Nowa wersja projektu doprecyzowała pojęcie „organu publicznego”, pod którym należy rozumieć m.in. organy wykonawcze jst. Każdy więc organ publiczny zobowiązany jest do ustanowienia zewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń oraz do ich rozpatrywania, jeśli dotyczą one dziedzin należących do zakresu jego działania. Oznacza to, że każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa zobowiązany będzie do ustalenia procedury zewnętrznej niezależnie od tego, czy w danej jednostce obowiązują procedury wewnętrzne.

Co do pytania drugiego kwestie obowiązków pracowników pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy ustala pracodawca wprowadzając zadaniowy system czasu pracy.