PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU – pytacie a odpowiada Adam Parysz

Czy skarga, które została przesłana e-mailem powinna zostać rozpatrzona? Nie została podpisana profilem zaufanym ani podpisem elektronicznym, skarga stanowi załącznik wiadomości w formacie word.<br><br> Otrzymujemy pisma od pewnej mieszkanki, która w sezonie grzewczym potrafi wysyłać kilka razy dziennie wiadomości e-mailem, prócz pism są także skargi. Żadna z wiadomości nie jest opatrzona podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym. Jak traktować te pisma i skargi na Burmistrza. Czy istnieje jakiś sposób, żeby odciąć się od tych natarczywych wiadomości? Najtrudniejsze do załatwiania są skargi, które nie są podpisywane elektronicznie, ani nie są wysyłane przez ePUAP. Proszę o podpowiedź jak rozwiązać sytuację i  jakimi przepisami podeprzeć się?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 5. Rozporządzenia ws skarg i wniosków. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokoł; co oznacza, że forma mailową jest właściwa. Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z par 6 ust. 2 w protokole zamieszcza się przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy, a więc skarga taka musi zawierać dane skarżącego. Ustawodawca w tym akcie prawnym ustanowił jedną; linię obrony; – zgodnie bowiem z par. 8. 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. W związku z powyższym na podstawie rozporządzenia ws. Skarg i Wniosków nie można żądać podpisu osoby – prawodawca nie określił tego wymogu formalnie.  Moim zdaniem gdybyśmy chcieli odwołać się do konieczności złożenia podpisu trzeba byłoby odwołać się do zapisów art. 63 par. 1 KPA w zw. z art. 14 par. 1a KPA zgodnie z którym podania podpisuje się między innymi podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Jednak w mojej ocenie w powyższej sprawie brak przesłanek do odwołania się to powyższych artykułów.