Prawo oświatowe w sekretariacie szkoły.

Program:

1.Umocowania prawne organizacji sekretariatu i stanowiska sekretarza szkoły.

2. Omówienie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sekretariatu.

3. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji szkolnej gromadzonej w sekretariacie.

4. Dokumenty pierwotne, dokumenty z zakresu wychowania, dydaktyki i opieki, dokumenty niezbędne do administrowania szkołą, w tym rejestry.

5. Ustawa kodeks postępowania administracyjnego w pracy sekretariatu oraz interpretacja jej zapisów.

6. Zakres obowiązków sekretarza szkoły i sekretarki oraz ich odpowiedzialność prawna za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację.

7. Podstawy prawne rozpatrywania skarg i wniosków.

8. RODO w sekretariacie. Zasada czystego biurka w sekretariacie.

9. Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia spraw uczniowskich przez sekretariat w szkole.

10. Obowiązek szkolny: zapisy do szkoły, ewidencja uczniów oraz arkusze ocen i dzienniki.

11. Procedura prowadzenia spraw administracyjnych, w tym  zezwolenia i zwolnienia  (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego).

12. Decyzje administracyjne w szkole, odwołanie od decyzji, prowadzenie metryki spraw   administracyjnych.

13. Wydawanie legitymacji uczniowskich, wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wydawanie zaświadczeń dotyczących obowiązku szkolnego.

14. Podstawy prawne archiwizowania dokumentacji szkolnej.

15. Omówienie zasad techniki prawodawczej obowiązującej przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego.

16. Dyskusja, wzory dokumentów i procedur, analiza aktów prawnych i ich praktycznego

     zastosowania.

Prowadzący:
wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.