Warsztaty przeznaczone są dla pracowników samorządu terytorialnego rozpoczynających zatrudnienie. Ustawa obliguje osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej w okresie do 6 miesięcy od zatrudniania. Szeroka tematyka szkolenia umożliwia właściwe przygotowanie, gwarantując zwiększenie wiedzy pracowników i podniesienie ich kwalifikacji. Celem usprawnienia procedury wdrożenia nowozatrudnionego pracownika, w formie 2 dniowych warsztatów przedstawiamy regulacje prawne, funkcjonowanie samorządu i zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego. Omówione zostaną zagadnienia z dziedziny m.in.  zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją.

Tematyka warsztatów wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

I DZIEŃ

 

1.Praktyczne zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego.

•          zasady procedury administracyjnej,

•          wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek,

•          środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje),

•          zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek,

•          umorzenie postępowania,

•          decyzje – wymogi formalne,

•          obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania,

•          postępowanie przed organem II instancji,

•          zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa),

•          wznowienie postępowania,

•          stwierdzenie nieważności decyzji.

•          wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

•          RODO w procedurze administracyjnej

 

2. Zasady obiegu dokumentów w jednostce – zarządzanie dokumentacją – normatywy kancelaryjno – archiwalne

•          czynności kancelaryjne, systemy obiegu dokumentów i systemy kancelaryjne,

•          jak postępować  z dokumentacją?, rodzaje dokumentacji,

•          jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie,

•          prawo archiwalne i instrukcje wewnętrzne

 

3. Ochrona danych osobowych RODO:

•          ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny,

•          obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe,

•          przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych,

•          zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

•          inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

 

 

II DZIEŃ

 

1.         Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Jak udzielać informacji publicznej

• podstawy prawne, informacja publiczna – pojęcia, Biuletyn Informacji Publicznej,

• zasady dostępu do informacji publicznej,

• formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek,

• ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,

• odpowiedzialność karna.

 

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych:

•          progi ustawowe,

•          podstawowe zasady udzielania zamówień klasycznych,

•          udzielenie zamówienia w trybie podstawowy,

•          ogłoszenie o zamówieniu,

•          specyfikacja warunków zamówienia,

•          wybór najkorzystniejszej oferty,

•          umowa w sprawie zamówienia publicznego,

•          środki ochrony prawnej.

 

3.Ustawa o pracownikach samorządowych

•          pracownik samorządowy – statusu prawny

•          prawa i obowiązki pracowników samorządowych

•          nabór na wolne stanowisko urzędnicze

•          zasady wynagradzania pracowników samorządowych

PROWADZĄCA: Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr jednostki samorządu terytorialnego. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania szkoleniowiec – trener. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH na kierunku kadry i płace oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej, pasjonatka cyfrowej administracji.  Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy warsztaty, projekty e-lerningowe dla administracji publicznej.  Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland        w tematyce praw pracowniczych. Inspiratorka, mentorka, przewodniczka w obszarze praw kobiet na współczesnym rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów – ezd, odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych, procedury administracyjnej, instrukcji kancelaryjnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

EDYCJA MAJOWA

l dzień – 25.05.2023r. w godz. 9:00-15:00

ll dzień – 30.05.2023r. w godz. 9:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 700zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/