SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – krok po kroku, omówienie, praktyka

•          Tworzenie oddziałów podstawowych

•          Oddział z nauczaniem języka mniejszości, regionalnego (Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury)

•          Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne

•          Oddziały przygotowawcze

•          Kształcenie osób przybywających z zagranicy (Akty prawne)

•          Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

•          Klasy łączone (Tworzenie w SIO, Akty prawne)

•          Klasy integracyjne

•          Szkoła specjalna, oddziały specjalne

•          Moduł Uczeń

•          Etykiety na liście uczniów

•          Dane identyfikacyjne ucznia

•          Weryfikacja danych przekazanych do SIO

•          Dane identyfikacyjne ucznia bez numeru PESEL

•          Adres zamieszkania

•          Rejestracja obowiązku szkolnego/ obowiązku przedszkolnego (szkoły podstawowe posiadające obwód)

•          Obowiązek szkolny – regulacje prawne

•          Rejestracja obowiązku nauki-JST

•          Odroczenie spełniania obowiązku (regulacje prawne, dokumentacja)

•          Rozpoczęcie nauki ucznia w szkole

•          Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego (zmiana oddziału)

•          Kończenie przypisania do oddziału podstawowego

•          Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego szkoły artystyczne

•          Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego

•          Dane dziedzinowe

•          Pomoc materialna – szkoła

•          Pomoc materialna – JST

•          Zajęcia dodatkowe (Akty prawne, rejestracja)

•          Dane dziedzinowe w przedszkolu

•          Dane dziedzinowe w szkole

•          Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego poza szkołą (Akty prawne, dokumentacja, rejestracja)

•          Nauczanie indywidualne (Akty prawne, dokumentacja, rejestracja)

•          Karta rowerowa (dokumentacja, rejestr kart rowerowych w szkole, rejestracja w systemie SIO)

•          Korzystanie z internatu (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)

•          Korzystanie z opieki przedszkolnej w wyższym wymiarze (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)

•          Korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)

•          Korzystanie z nauki języka i kultury kraju pochodzenia rejestracja w systemie SIO, Akty prawne)

•          Uczeń/wychowanek pochodzenia romskiego, na rzecz którego szkoła przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne

•          Indywidualny program nauczania i indywidualny tok nauki

•          Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

•          Okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu

•          Moduł nauczyciel ( Umowy z nauczycielami – akty prawne, Zatrudnienie, Tygodniowy wymiar godzin, Obowiązki, Kwalifikacje, Dodatkowe kwalifikacje, Formy dokształcania, Kwalifikacje zawodowe, Wynagrodzenie – w placówkach prowadzonych przez JST oraz w placówkach prywatnych)

•          Dane zbiorcze (Infrastruktura, pomieszczenia, Wyposażenie, Bibliotek, Komputery, Kopiowanie danych z poprzednich lat)

•          Poradnie, Domy Wczasów dziecięcych, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Internat/bursa, Schronisko Młodzieżowe, Placówki oświatowo-wychowawcze)

•          Zmiany w awansie nauczycieli

Prowadzący: Alicja Benzar

19.09.2024

w godz. 10:00-15:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*400 zł netto/osoba

*380zł netto/osoba w przypadku zgłoszenia 2 osób i więcej

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.